روشن كردن ديگ بخار با مشعل هاي گازوئيلي

در زمان روشن كردن بويلر بخار با سوخت گازوئيل بايد احتياط هاي زير به عمل آيد :
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي اطمينان كنيد كه فشار و دماي گازوئيل قبل از روشن كردن براي مشعل مناسب باشد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي اطمينان كنيد كه دريچه هوا كاملاً باز است
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي اگر سوخت فوراً مشتعل نشد يا چنانچه مشعل ها به دلايلي خاموش شدند مدتي صبر كنيد تا بخار سوخت از كوره بيرون رود سپس دوباره اقدام به روشن كردن مشعل ها كنيد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي چنانچه به هر دليلي سوخت مشتعل نشود و روي كف كوره بنشيند گاز متصاعد شده از اين سوخت بايد از كوره بيرون برود و كوره نخست از هر گونه مخلوط هوا و گاز قبل از روشن كردن مشعل ها پاكسازي شود
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي همچنان كه دماي كوره بالا ميرود كاركرد مشعل را بررسي و شعله حاصل از سوخت گازوئيل را از شيشه بازديد پشت ديگ مشاهده كنيد جريان گازوئيل و مكش هوا را در صورت نياز تنظيم كنيد.
دو قانون مهم:

روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي پيش از هر گونه افزايش جريان گازوئيل به مشعل بايد جريان هوا را افزايش داد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي در پي هر گونه كاهش جريان گازوئيل نيز بايد جريان هوا كاهش داد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازيدر زمان روشن كردن ، كوره را به طور آهسته گرم كنيد تا در اثر اختلاف انبساط گرمايي شديدي به ديگ خسارت وارد نشود
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي روشن كردن ديگ نو را بعد از پر كردن آن از آب شروع كنيد ديگ بايد به مدت چند روز با شعله ملايم كار كند در نتيجه فرصتي به دست مي آيد تا هرگونه تغيير شكلي متعادل شود روشن كردن ديگ نو باشعله زياد يقيناً سبب ترك خوردن لايه نسوز و ايجاد تنش هاي حرارتي بسيار شديد به كوره و بدنه ديگ خواهد شد و در نهايت باعث خسارت مي گردد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي براي جلوگيري از دود كردن ، مقدار هوا بايد براي احتراق كامل كافي باشد هوا و سوخت بايد كاملاً مخلوط شوند براي صرفه جويي در مصرف سوخت و انرژي دماي كوره بايستي بالاتر از دماي اشتعال مخلوط سوخت و هوا نگه داري شود
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي در مسير لوله سوخت از صافي استفاده كنيد و صافي ها را به طور منظم تميز كنيد