دیگ بخار استاندارد

به طور کلي ديگ بخار استاندارد به ديگ بخاري گفته مي شود که تحت نظارت مستقيم موسسه استاندارد ايران و يکي از شركت هاي بازرسي مورد تاييد سازمان استاندارد و از همه مهمتر توسط يكي از توليد کنندگان داراي پروانه که صلاحيت فني آنها توسط سازمان استاندارد مورد تاييد قرار گرفته است توليد گردد.

تفاوت هاي کيفي ديگ هاي بخار
مهمترين تفاوت هاي موجود در توليد يک ديگ بخار توسط يک توليد کننده مجاز و معتبر با يک سازنده غير مجاز در اين موضوع است که معمولا سازنده هاي غير مجاز ديگ هاي بخار هيچگونه ضمنانتي براي محصول خود نمي دهند. انجام فرآيندهاي رايج توسط يک توليد کننده معتبر ديگ بخار (داراي پروانه استاندارد با شماره رديابي ) عبارتند از:

وجود نقشه فني بررسي شده توسط شرکت بازرسي مورد تاييد سازمان استاندارد
کنترل صحت مواد اوليه بويلر بخار شامل ورق ها و لوله ها و مقاوم توسط بازرس از روي گواهي مواد و يا نتايج آزمايشگاه
کنترل فرآيندهاي توليد ديگ بخار از روي نقشه تاييد شده
انجام آزمون هاي غير مخرب اجباري خواسته شده در استاندارد ملي4231
نظارت بر تست هيدروليکي با فشار يک ونيم برابر فشار طراحي توسط تيم شرکت بازرسي
ارائه گواهي و پلاک توسط بازرس