لوازم و قطعات دوچرخه قسمت دوم :

لوازم و قطعات دوچرخه
دنده عوض كن يا سردنده( Shifter ): جابجا كننده زنجير روي سيني ها و خودروها
شانژمان (Derailleur Rear): دنده عوض كن خودرو ها و داراي دو قرقره (Pulley ) مي باشد .
طبق عوض كن (Derailleur Front ): وظيفه طبق عوض كن ،تعويض طبق درگير است .
طبق قامه ( Crankset ) : طبق ها يا سيني ها واسطه انتقال نيرو از قامه راست به زنجير هستند .
قامه (Crankarm ): قامه چپ براي انتقال نيرو از پنجه ركاب چپ به ميل توپ تنه به كار مي رود و از قامه راست براي انتقال نيرو از ميل توپ و قامه راست به طبق ها استفاده مي شود.
قامه كش ( Cotterless Crank Extractor ): وسيله اي است براي جداكردن قامه از ميل توپ تنه .
پدال(Pedals):به قامه ها بسته شده و محل قرار گيري پا براي رکاب زدن است و در انواع ساده (Platform Pedals)و قفل شو مي باشد .
پنچه لوک يا فيكس (Cripples Crank ) : پنجه ركاب و پاي دوچرخه سوار را با هم متصل ( فيكس ) مي كند .
چرخها(wheel set ): به مجموعه طوقه و توپي و پره گفته مي شود .
طوقه ( Rim ): قسمتي از هر چرخ است كه از داخل پره ها به آن متصلند و از بيرون لاستيكها (Tire ) و تيوپ (Tube ) روي آن قرار گرفته اند و واسطه انتقال نيرو بين پره ها و لاستيك است .
كش داخل طوقه : يك كش بسته و يكنواخت به عرض يك تا دو سانتيمتر است كه روي سرپره ها در داخل طوقه قرار مي گيرد تا تيوپ از جراحت سرپره ها مصون بماند .