اصول لوله كشی پلی اتیلن

1- براي ساختمان هاي مسكوني و اداري بايد آب خالص سالم گوارا با اتصالاتي عاري از خطر جريان معكوس يا پس مكش تامين كرد.
2- در ساختمان ها يي كه سرويس و لوازم بهداشتي دارند آب بايد به ميزان و با فشار كافي تامين شود تا اين لوازم همواره به نحو مطلوب كار نمايند.
3- آبگرمكن ها و ديگر دستگاهاي گرمايشي و ذخيره سازي آب بايد طوري طراحي و نصب شوند كه از هر گونه انفجار ناشي از افزايش بيش از حد دماي آب در امان باشند. لوله و اتصالات پلي اتيلن
4- در جايي كه امكان دسترسي به شبكه فاضلاب بهداشتي شهري فراهم باشد فاضلاب ساختمان هاي مسكوني را بايد به آن متصل كرد.
5- وسايل بهداشتي لوله كشي بايد از موادي ساخته شوند كه پايدار و مقاوم در برابر خوردگي و با سطوحي غير جاذب و عاري از جرم گرفتگي پنهان باشند. فضاهايي كه در آنها سرويس هاي بهداشتي قرار دارند بايد داراي تهويه و روشنايي كافي باشند.
6- توصيه ميشود كه واحد هاي مسكوني كه در نزديكي خطوط فاضلاب بهداشتي قرار دارند و يا خود داراي شبكه فاضلاب خصوصي هستند براي رعايت بهداشت عمومي و فردي حداقل داراي يك دستشويي يك حمام با وان يا دوش آب و يك ظرفشويي (سينك) آشپزخانه باشند. ديگر ساختمان هاي مسكوني نيز اعم از اينكه به شبكه فاضلاب عمومي و يا خصوصي متصل شوند بايد حداقل يك توالت و يك دستشويي داشته باشند.

اصول لوله کشي
7- شرايط طراحي و نصب سيستم هاي فاضلاب بهداشتي بايد طوري باشند كه بتوانند هرز آب و فاضلاب مربوطه را از هريك از وسايل بهدشتي بدون ايجاد هر گونه آلودگي گرفتگي مسير و باقي گذاردن پسماندهاي جامد در داخل لوله فاضلاب به محل هاي تعيين شده انتقال دهند. دريچه هاي بازديد بايد به تعداد كافي در سيستم لوله كشي پيش بيني شوند تا امكان تميز كردن لوله ها به هنگام گرفتگي فراهم شود.

8- سيستم هاي لوله كشي بايد در شرايط بهداشتي نگهداري شوند و در مسير انشعاب هاي مستقيم و غيره مستقيم به شبكه فاضلاب از سيفون با آببند مناسب استفاده شود. با انتخاب فاصله كافي بين وسايل بهداشتي ميتوان شرايط مناسبي براي تعميرات آنها فراهم كرد.اين نوع وسايل براي تميز كاري بايد به طور معقولي در دسترس باشند.

9- ساخت و نصب لوله هاي فاضلاب بايد با استفاده از مواد مقاوم و نشت ناپذير در برابر آب و بخارات مضر حاصل از هواي فاضلاب باشند. نصب بايد با مهارت و اجرايي مناسب و استفاده از مصالح مرغوب انجام شود.

10- سيستمهاي لوله كشي بايد طوري طراحي اجرا و تنظيم شوند كه بتوانند آب را به مقدار كافي تامين كنند. به هنگام استفاده عادي از سيستمهاي جديد و يا سيستمهاي بازسازي شده بايد از نظر نشت و مشخص شدن هر گونه عيب و نقص آزمايش شوند.
11- در طراحي بايد همه گونه ملاحضات از لحاظ حفظ مقاومت عناصر ساختماني رعايت شود. انتهاي لوله ونت كه در روي بام ادامه ميابد بايد طوري طراحي شود كه از برگشت هواي آلوده به ساختمان و عدم انتقال هوا از لوله به خارج جلوگيري كند.
12- ملاحضات لازم براي حفاظت در مقابل آلودگيهاي ناشي از جريان معكوس فاضلاب مواد غذايي پسماندهاي مواد گند زدا و ديگر مواد مشابه منظور شود موادي كه سبب گرفتگي لوله ها و اتصالات ميشوند و يا در تركيب با مواد فاضلابي گازهاي قابل اشتعالي توليد مي كنند مجاز نيستند به شبكه ي فاضلاب ساختمان راه پيدا كنند.
13- فاضلاب ها يا هرز آب هاي ديگر سيستم لوله كشي نبايد در لايه هاي سطحي خاك و يا آب هاي سطحي تخليه شوند مگر آنكه قبلا با روش مناسبي تصفيه شده باشند.