انواع ديگهاي لوله آبي با گردش طبيعي

ديگهاي لوله آبي درانواع مختلفي ساخته ميشوند كه درمورد آن اشاره مي كنيم :
1- ديگهاي لوله آبي دو درامه شيب دار: ( Slant type two drum water tube boilers)
اين نوع ديگ داراي اين قابليت است كه مي توان با توجه به شرايط عملكرد ، مسيرهاي متفاوتي براي عبور گازهاي ورودي و خروجي انتخب نمود. اين مدل براي استفاده از اكونومايزر و سوپرهيتر مناسب بوده و يكي از مزاياي آن سهولت تعويض لوله ها در هنگام تعمير مي باشد شكل (C) نمونه اي از از اين ديگ را نشان مي دهد .
-3ديگهاي SC با مشعل كمكي : (“SC” type. Supplementary fired boilers)
همانطوريكه در فصل قبل اشاره شد ، در سيكلهاي تركيبي مي توان با استفاده از مشعل كمكي دماي گازهاي خروجي از توربين گاز را به منظور رسيدن به ظرفيتهاي بيشتر توليد بخار بالا برد. اين مشعل معمولاً در داخل كانال دود قرار مي گيرد كه با اين روش مي توان دماي دود را تا حدود 700-800 درجه سانتيگراد افزايش داد. در صورتيكه بخواهيم دماي دود را بيش از مقدار 800 درجه سانتيگراد بالا ببريم قرار دادن مشعل در كانال دود امكان پذير نيست زيرا باعث سوختن كانال (burnout) ميشود. در اين صورت از ديگهاي مدل “SC” استفاده مي شود. در ضمن اين نوع ديگهاي بخار شبيه ديگهاي انتقال حرارت در اين نوع ديگ شامل هر دو نوع انتقال حرارت جابجايي و تشعشعي مي باشد. اتاق احتراق بوسيله ديواره هاي آبي (Water wall) پوسانده شده اند. در اين قسمت انتقال حرارت عمدتاً از نوع تشعشعي مي باشد و محصولات احتراق همراه با گازهاي خروجي از توربين گاز پس از عبور از اين ناحيه وارد ناحيه انتقال حرارت جابجايي (Convection zoon) مي شوند كه در اين قسمت انتقال حرارت از نوع جابجايي مي باشد
4- ديگهاي بخار ² A ² شكل : ² A ² type boilers
اين طرح در موارديكه به حجم بيشتري تبخير كننده (Evaporators) در فضاي محدودي نياز است ، استفاده مي شود. همچنين در بسياري موارد دماي گازهاي ورودي به ديگ بسيار بالا است و امكان قرار دادن سوپر هيتر در معرض جريان گرم گازها بعلت محدوديتهاي متالوژي(Metal temp.) وجود ندارد.
اين مدل، اين امكان را فراهم مي نمايد كه با قرار دادن سوپر هيتر در بين دو دسته تبخير كننده آنرا در موضع مناسب (از لحاظ دما ) قرار دهد.
اين طرح از اين نوع ديگ بخار در شكل هاي (F) و (G) نشان داده شده است ، در طرح دوم امكان استفاده از مشعل كمكي وجود دارد كه در اين صورت از ديواره آبي استفاده مي شود.