سیستم حفظ کیفیت آب بویلر

به سه دليل عمده آب بويلر مورد تصفيه قرار مي گيرد ، اين دلايل عبارتند از :
1) جلوگيري از تشکيل ،رسوب
2) به حداقل رساندن خوردگي در سيست مهاي بويلر و بخار
3) حفظ کيفيت بخار

اصولا فرآيندهاي تصفيه آب بويلر شامل دو دسته تصفيه خارجي و داخلي مي باشد در تصفيه خارجي کارهايي چون حذف ذرات سوسپانسيوني ،حذف گازهاي حل نشده اي مانند اکسيژن و سختي گيري از آب صورت مي گيرد . در انتهاي بخش تصفيه خارجي بايد مقادير سختي ،قليائيت ،مقدار سولفات ها ، سيليکات و ذرات سوسپاسيوني موجود در آب در کمترين مقدار خود باشند . مقدار مجاز اين ترکيبات توسط انجمن سازندگان بويلر در آمريکا يا ABMA تعيين و ارائه شده است ، همانگونه که مشاهده مي نماييد ، مقدار اين پارامترها در فشار هاي مختلف فرق مي کند . در کل هرچه فشار و دماي عملياتي بويلر بالاتر باشد ،بايد در تصفيه آب ورودي به بويلر سختگيرانه تر عمل نمود ، چراکه ناخالصي هاي موجود اثرات شديدتري بر بويلر مي گذارند . به عنوان مثال ، مقدار مجاز سيليکات در فشار200 Psi در حدود 125 Ppm و در فشار 800 Psi در حدود 20 Ppm مي باشد . يعني با افزايش فشار مقدار مجاز سيليکات درآب بويلر کاهش يافته است . تصفيه داخلي آب بويلر به علل مختلف و با تزريق مواد شيميايي به آب بويلر صورت مي گيرد . مهمترين دلايل تزريق مواد شيميايي در اين بخش شامل موارد زير مي اشد :

1) تنظيم pH وحفظ ميزان قليائيت براي جلوگيري از ايجاد رسوب و خوردگي
2) سختي گيري از آب ورودي
3) جلوگيري از تشکيل لجن يا boiler sludge conditioning
4) حفاظت از بخش هاي در معرض آب گرم
5)هواگيري و جلوگيري از خورندگي اکسيژن
6) جلوگيري از شکنندگي قليائي
7) جلوگيري از تشکيل فوم
8) تشکيل فيلم محافظ براي جلوگيري از خورندگي
9) جلوگيري از خوردگي بوسيله بخارات کندانس شده به طور کلي براي هر يک از موارد فوق ،مواد مختلفي مورد استفاده قرارمي گيرند . به عنوان مثال براي تنظيم pH موادي چون کربنات سديم و يا سديم هيدروکسيد مورد استفاده قرار مي گيرد . البته در هر واحدي بنا به شرايط فرآيندي و طراحي ، مواد مناسبي براي تصفيه داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد . معياري که بواسطه آن مقدار بلودان مورد نياز تعيين مي گردد ،TDS مي باشد . TDSمخفف کلمات Total dissolved solids مي باشد و معرف مقدار مواد جامد حل نشده در آب مي باشد . اين مواد حل نشده شامل ذرات نمک ها ،مواد معدني ،فلزات ، آنيون ها ، کاتيون ها و بطور کلي هر چيزي به غير از مولکولهاي آب مي باشند . وقتي TDS آب بيش از مقدار مجاز باشد ،محاسبه مي گردد که چه حجمي از آب بويلر بايد تخليه گردد تا پس از ورودآب تازه به بويلر به مطلوب دست يابيم . بخشي از بلودان ازمخزن لجن صورت مي گيرد تا ذراتي که در آنحا وجود دارد را از بويلر خارج سازد . ممکن است سيستم بلودان مخزن لجن بصورت پيوسته يا نا پيوسته باشد . ديگ بخار