جوشكاري الكتروفيوژن

براي انجام يك جوش الكترو‌فيوژن 10 مرحله‌ را طي‌مي‌كنيم كه اين مراحل‌عبارتند از :
1 ـ لوله اتصال‌ها و دستگاه را كنترل كنيم.
2 ـ دو سر لوله را به صورت كاملاً گونيا برش زد.
3 ـ محلي كه قرار است جوشكاري شود و نيز مقداري از آن را با استفاده از Scra per تراش دهيم.
4 ـ استفاده از حلال مناسب‌ و شست‌شوي محل جوشكاري‌ با استفاده از استن.
5 ـ در اين مرحله بايستي‌ به گونه‌اي بر روي لوله‌ مشخص نمائيم‌ كه لوله تا چه جائي‌ داخل اتصال‌شود.
6 ـ اجزاء جوش را به يكديگر متصل‌ كرده
7 ـ اجزاء جوش را به طور دقيق‌ و صحيح‌ درون گيره مخصوص قرار داد.
8 ـ فيشهاي دستگاه را به دو ترمينال‌ اتصال متصل كرده‌ و براساس دستور العمل‌ مربوط جريان برق را در مدت زمان از پيش تعيين شده به دو سر‌سيم پيچ‌ اتصال داده اعمال مي‌نمائيم.
9 ـ ياد‌داشت‌ زمان سرد شدن و رعايت دقيق آن
10 ـ كنترل عملكرد شاخه‌ها
آزمايشات مخرب :لوله گاز
a : تست تركيدگي‌ سريع : يكي از اتصالات جوشكاري برش زده مي شود و يك سر آن كپ‌خورده و از سر ديگر آن آنقدر آب به اتصال تزريق‌كرده تا باعث‌تركيدگي شود اگر تركيدگي‌ در لوله باشد‌ جوش مورد قبول است و اگر در اتصال رد مي‌شود.
b : تست هيدروستاتيك : در اين تست جوش وارد يك حمام آب گرم در 80c مي‌كنيم و آب را تا فشار 20 psi وارد مي‌كند و تا 164 hr ساعت در حمام نگهداري مي‌كنند و سپس نسبت‌ به تركيدگي‌ چك مي‌كنند.

اتصالات در لوله هاي پلي اتيلن با قطر و ضخامت بالا
با پيشرفت صنعت پتروشيمي و توليد گستردة لوله هاي پلي اتيلن و قابليت نصب سريع و آسان آنها و همچنين دوام بالا و ارزان بودن آنها در مقايسه با لوله هاي ديگر، گسترش استفاده از آنها در مهندسي آب اجتناب ناپذير مي نمايد. از موارد معدود صعوبت اجراي لوله هاي پلي اتيلن با قطر و ضخامت بالا، اتصالات آنهاست كه دستورالعمل مناسبي نيز براي اين كار وجود ندارد . چون لوله هم بايد به خوبي حرارت ببيند و هم از سوختن آن جلوگيري شود . در اين پژوهش جوش پلي اتيلن در شرايط متفاوتي از دما، دماي جوش، زمان جوشكاري و زمان سرد شدن (آزاد شدن فك جوشكاري ) اجرا شده و روش هاي انجام شده با استفاده پر كردن لوله از آب و فشار سنجي و پيدا كردن محل نشت چك گرديد . ترد شدن يا منعطف بودن محل جوش به صورت بصري قابل تشخيص است