عوامل فولینگ و ایجاد رسوب در سیستم اسمز معکوس

بطور کلی تجمع نمک های محلول در آب در منافذ ممبران می تواند منجر به افزایش افت فشار بین خروجی های تولید سیستم اسمز معکوس گردد و به تجمع نمک های محلول در این سیستم فولینگ یا گرفتگی ممبران گفته می شود

علت اصلی فولینگ عدم رعایت کاربری متناسب سیستم های پیش تصفیه در این فرایند می باشند و می تواند از تجمع میکرو ارگانیسم ها نیز در ایجاد فولینگ نام برد
از جمله عوامل دیگر در ایجاد گرفتگی می تواند بالا بودن PH آب وردی سیستم باشد عموما بهترین رنج جهت جلوگیری ار فولینگ در تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس در رنج 5 الی 7 مدنظر قرار می گیرد
در سیستم های اسمز معکوس شستشوی دوره ای با اسید و باز امری طبیعی می باشد و در صورت ایجاد رسوبات در غشا می بایستی شستشوی دوره ای اسید و باز برروی ممبرین های سیستم اسمز معکوس صورت پذیرد