آزمايشهای فشار ديگ بخار

زماني كه تمامي جوشكاري ها تكميل شده باشند و پس از عمليات حرارتي , در صورتي كه آئين نامه مقرر بدارد , هر ديگ بخار بايد تحت فشاري مساوي 1/5 برابر فشار طراحي , به طريق هيدروليكي , بدون نشانه‏اي از ضعف يا عيب , آزمايش شود . مرجع معتبر بازرسي بايد شاهد آزمايش باشد .
1-3-2 آزمايش فشار بايد براي حداقل 30 دقيقه ادامه يابد .
از نقطه نظر ايمني , مهم است كه ديگ بخار به طرز مناسبي از هوا تخليه شود تا از تشكيل حباب‏هاي هوا قبل از اجراي آزمايش فشار جلوگيري گردد
يادآوري 1: توصيه مي‏شود كه دماي آب , در طول آزمايش هيدروليك از 7 درجه سانتيگراد كمتر نباشد .
يادآوري 2: بعد از اتمام 30 دقيقه توصيه مي‏شود كه قبل از نزديك شدن به ديگ بخار جهت بازرسي از نزديك , فشار به حداقل 1/1 فشار طراحي و حداكثر 0/9 فشار آزمايش هيدروليكي كاهش داده شود .
يادآوري 3: در پايان آزمايش هيدروليكي , تخليه فشار بايستي به صورت تدريجي باشد .
1-3-3 پس از بازرسي كامل ديگ بخار اگر معلوم شود كه در طول و يا بعد از آزمايش هيدروليكي به تعميراتي احتياج است پس از تكميل تعميرات و پس از هر گونه عمليات حرارتي , ديگ بخار را بايد دوباره مطابق روش توصيف شده در بالا تحت آزمايش فشار قرار داد .
ارائه مدارك ديگ بخار :

2-1 نقشه‏ ها , مدارك و اوراق اطلاعاتي ديگ بخار

2-1-1 نقشه‏ ها , مدارك و يا اوراق اطلاعاتي , اطلاعات كامل در مورد اندازه‏ها و فشار طراحي هر ديگ بخار به همراه جزئيات موادي كه در ساخت آن بكار رفته بايد از طرف سازنده در اختيار خريدار و مرجع معتبر بازرسي قرار گيرد . اگر نصب ديگ در محل توسط سازنده تقبل نشده باشد , وي بايد اطلاعات كاملي در مورد نصب مناسب ديگ فراهم آورد .
2-1-2 پس از تكميل نمودن ديگ , در صورت لزوم , نقشه ‏هاي مناسب , مدارك و اوراق اطلاعاتي براي آگاهي مرجع معتبر قانوني بايد همراه آن باشد .
فيلم‏هاي پرتونگاري , گزارش‏هاي آزمون آلتراسونيك , نمودارهاي عمليات حرارتي و پرونده‏هاي مربوط به بازرسي هاي درون كارخانه‏اي بايد حداقل به مدت 5 سال توسط سازنده ديگ بخار حفظ شوند .
2-2 گواهي نامه‏ هاي ديگ بخار :
سازنده بايد گواهي نامه‏اي در مورد اينكه هر ديگ بخار از تمامي جهات مطابق اين استاندارد طرح , ساخته و آزمايش شده است , صادر نمايد . و اين گواهي نامه بايد توسط مرجع معتبر بازرسي به عنوان شاهد اينكه ديگ بخار اين چنين ساخته و آزمايش شده , تائيد شود . اگر نصب توسط مرجع معتبر بازرسي ديگري بازرسي شده , هر يك از مراجع معتبر بازرسي بايد گواهي نامه را در رابطه با كاري كه نظارت نموده‏اند تائيد نمايند .
اگر عمليات طراحي و ساخت توسط سازمانهاي جداگانه‏اي صورت گرفته باشد هر سازمان بايد در رابطه با كاري كه انجام داده , گواهي نام ه‏اي صادر نمايد . به نوعي ديگر نيز مي‏توان گواهي نامه‏اي مشترك صادر نمود كه توسط هر يك از سازمانها در رابطه با كاري كه انجام داده امضأ شده باشد. هر گواهي نامه آنچنان كه در بالا ذكر گرديد بايد توسط مرجع معتبر بازرسي تائيد شود .
گواهي نامه بايد حداكثر فشار مجاز كاري ( فشار طراحي ,) و شماره‏هاي رديف سازنده ديگ بخار را شامل شود .