علل خطر آفرین در دیگ های بخار

عوامل بروز انفجار در ديگ ها ممکن است به دلايل زير باشد:
عدم رسيدگي منظم به عملکرد صحيح سيستم هاي اتوماتيک و کنترل ديگ هاي بخار هر چند مطابق آيين نامه ها و استانداردهاي بهره برداري از ديگ باشند. لازم است که سيستم هاي خودکار و کنترل روي ديگ نصب گردند اگر چه اين عمل نياز به نظارت را به حداقل مي رساند مع الوصف امکان دارد به دلايل مختلف سيستم هاي کنترل فشار سطح آب و ... صحيح عمل نکنند.
دستکاري کردن سيستم هاي فرمان مشعل، پمپ و ... و تنظيم آنها از طرف افرادي که تخصص لازم براي اين کار را ندارند و آموزش هاي ويژه در اين زمينه را نديده اند.
ريزش سوخت مايع و يا جمع شدن گاز در ناحيه کوره و محفظه برگشت و احتراق ناگهاني
کوتاهي و عدم دقت در آزمايش شيرهاي اطمينان و کنترل کننده سطح آب
تشکيل رسوب روي کوره و سطوح حرارتي
خوردگي در ناحيه پوسته و سطوح حرارتي و عدم بازرسي دوره اي و ضخامت سنجي قسمت هاي تحت فشار
عدم استفاده از وسايل تصفيه و کنترل خوردگي آب
سيستم هدايت سوخت
- تعبيه شير به منظور امکان قطع سريع سيستم هدايت سوخت در هنگام آتش سوزي الزامي است.
- در مسير رفت سوخت از مخزن به پمپ بايد يک شير يک طرفه تعبيه گردد.
- سمت مکش پمپ سوخت بايد داراي فشار مثبت باشد.
- منابع سوخت زير زميني را بايد با فشار حداکثر 15 پوند بر اينچ مربع به مشعل پمپاژ نمود.
- قطر لوله براي سوخت هاي با گرانروي 200 ثانيه و بالاتر نبايد کمتر از 2 اينچ باشد.
- نبايد از لوله هاي گالوانيزه در سيستم استفاده نمود. به جاي زانويي بايد از روش خمکاري لوله ها استفاده گردد.
- پمپ سوخت بايد داراي صافي بوده و چنانچه فيلترهاي اضافي در مسير لوله ها بکار برده مي شود بايد از توري مدور استفاده گردد.
- حجم مخزن براي تأمين سوخت ديگ بايستي داراي گنجايش کافي باشد.
- نصب يک شير تخليه در پايين ترين نقطه مخزن جهت خروج آب هايي که احتمالاً در آن وجود دارد ضروري است.
- نصب تجهيزاتي از قبيل نشانگرهاي ارتفاع سوخت و خروج هوا از مخزن الزامي است.
- حتماً در اطراف مخازني که در ارتفاع قرار دارند بايد تجهيزات ايمني و آتش نشاني در نظر گرفته شود.
- مخزن بايد داراي يک شيب 1% به سمت شير تخليه باشد تا املاح و رسوبات به طرف آن هدايت شوند.

منبع آب تغذيه
- منبع آب بايد تا حد ممکن به پمپ آب نزديک بوده و اتصالات لوله اي نيز حتي المقدر مستقيم باشند.
- مخزن آب بايستي بالاتر از پمپ قرار داشته و لوله خروج آب به پمپ بالاتر از کف مخزن باشد.
- چنانچه براي عمل آوري آب، تزريق مواد شيميايي از طريق شير کنترل صورت مي گيرد نصب يک پمپ کوچک جداگانه و تزريق مواد شيميايي طي فواصل زماني منظم در آن ضروري است.
- نصب شير نمونه برداري بر روي مخزن و آزمايش آب درون مخزن بطور روزانه مؤکداً توصيه مي شوند.
- دماي آب ورودي به ديگ بايد بين 85 تا 95 درجه سانتيگراد باشد.
- نصب دماسنج و شيشه آب نما امکان اطلاع رساني مسئول مربوطه را از حجم آب مصرفي ديگ بخار فراهم مي آورد.