خاموش شدن مشعل دیگ بخار

هنگامي که مشعل ديگ بخار درحين کارخاموش مي شود چه بايد کرد؟
- سوخت تمام شده است
- اشکالي در مسير سوخت پيش آمده است
- پمپ سوخت از کار افتاده است
- آب داخل سوخت نفوذ کرده است
- در صورت استفاده از مازوت سوخت سرد شده است
- اتصالات الکتريکي شل شده است
- پمپ سوخت هوا کشيده است
- براي شير سلو نو ئيدي سوخت اشکالي پيش آمده است
- در تناسب سوخت و هوا اشکالي پيش آمده است
- چشم الکتريکي داراي اشکال شده است
- برق قطع شده است
- فيوز کنترل کننده مدار فرمان سوخته است.