حمل و نقل ، مدیریت و انبار کردن لوله های پلی اتیلن

پيمانکار بايد يک بررسي را در زمان تحويل کالا انجام دهد تا دريافت شدن محصولات درست و مقادير مورد انتظار را تاييد کند. ديواره لوله هاي پلي اتيلن، شيارها، واشرها، سر لوله ها، کوپلرها و ساير اتصالات و متعلقات بايد بصورت چشمي بررسي شوند تا اسيبهايي مثل بريدگي، خراش و لايه لايه شدگي کنترل شود و بطور کلي مشکلاتي را که ممکن است در موقع حمل و نقل رخ دهد را کنترل کنيد.سايز اسمي لوله پلي اتيلن، نام توليدکننده، کد تاريخ و استانداردهاي قابل اجرا بر روي لوله بايد علامت گداري شده باشد.
جهت جلوگيري کردن از اسيب به پرسنل ساخت و اسيب به لوله ها انذاختن و يا رول کردن لوله ها در طي تخليه بايد جلوگيري شود. جهت تخليه کاميونها و تريلي ها به دستورالعملهاي توليدکننده مراجعه کنيد. لوله 450 ميليمتري يا کمتر ممکن است توسط دو نفر قابل برداشتن و جابه جايي باشد. سايزهاي بالاتر نيازمند تجهيزات مکانيکي هستند. تجهيزاتي مانند ليفتراک نبايد مورذ استفاده قرار گيرند زيرا انها ميتوانند به لوله پلي اتيلن اسيب بزنند. لوله هيچ وقت نبايد روي زمين بيفتد.
لوله هاي پالت شده بايد در پالت باقي بماند تا زماني که در سايت مورد نظر مورد استفاده قرار گيرند. لوله غير پالت شده بايد جهت ذخيره شدن موقتي در يک منطقه صاف بدون زباله خالي از ترافيک ساخت و ساز انبار شوند. لوله و اتصالات پلي اتيلن بايد روي سطح زمين انباشته شوند و ارتفاع آنها نبايد بيشتر از 2 متر باشد. برداشتن و جابه جايي يک لوله نبايد باعث تکان خوردن ساير لوله ها شود.