مسئولیت خریدار دیگ بخار چیست؟

شخصي كه قصد خريد يكي از انواع ديگ هاي بخار و ديگ هاي آبگرم را دارد مطابق قانون بايستي در وحله اول پس از اينكه از وضعيت فني و توانايي سازنده آگاه شد و اطمينان حاصل كرد كه توليد كننده اين محصولات داراي امكانات فني مهندسي مورد نياز و مجوزها ي قانوني الزامي مي باشد
در مرحله بعدي بايستي با تاكيد بر اينكه حتما محصول بايستي مطابق رويه بازرسي توليد گردد ، اقدام به تماس با وي و ارائه موارد ذكر شده در ذيل براي استعلام و در نهايت درخواست خريد محصولات مذكور نمايد.
و از طرفي با عنايت به اينكه در ايران كليه محصولات ديگ بخار و آبداغ بايد كاملا مطابق با دستورات استاندارد اجباري 4231 توليد گردند لذا جهت بهره برداري بيشتر خريداران عينا مطالب از بخش مربوطه در استاندارد در ذيل ارايه شده است:
اولاً : در استاندارد مذكور ،خريدار يا سفارش دهنده ، مسئول ارائه اطلاعات اختصاصي و كلي ذيل به هر سازنده ديگ بخار و آبداغ مي باشد :
**اطلاعات اختصاصي براي ديگ بخار ، بخار داغ و آبداغ:

الف - در مورد ديگ بخار:
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟حداكثر ظرفيت بخار مورد نياز بر حسب تن بر ساعت
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟فشار كار ديگ هاي بخار(فشار مورد نياز كه ديگ در شرايط عادي بايد دارا باشد ) بر حسب بار
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟دماي ورودي آب تغذيه ديگ هاي بخار بر حسب درجه سانتي گراد
ب - در مورد ديگ بخار داغ :
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟حداكثر ظرفيت توليد ديگ بخار داغ بر حسب تن بر ساعت
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟فشار كار در خروجي بخار داغ كن بر حسب بار
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟دماي آب ورودي تغذيه بر حسب درجه سانتي گراد
ج- درمورد ديگ آبداغ:

مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟حداكثر توان حرارتي بر حسب كيلو وات (يا کيلوکالري)
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟فشار كار بر حسب بار
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟دماي آب برگشتي بر حسب درجه سانتي گراد
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟دماي آب جرياني بر حسب درجه سانتي گراد
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟روش ايجاد فشار (مثلاً بخار آب ، گاز، فشار استاتيكي و يا تلمبه كردن پيوسته )
مشخصات سيستم كنترل مدار آبداغ

**اطلاعات و نيازهاي كلي براي ديگ بخار و آبداغ :

مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟تعيين كيفيت ، تركيبات و سختي آب مصرفي (در ديگ هاي بخار ) براي تجهيزات مربوطه مثل سختي گير و غيره
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟نوع سوخت مايع مصرفي به همراه مشخصات و تركيبات و ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟نوع سوخت گازي مصرفي با مشخصات و تركيبات ، ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن و فشار گاز قابل دسترس در محل نصب ديگ بخار
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟نوع سوخت جامد با مشخصات و تركيبات و حالت مواد(اندازه دانه و نقطه ذوب) و ارزش حرارتي ناخالص و خالص (در سوختهاي مخلوط نسبت مواد و روش احتراق)
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟نيروي برق مصرفي شامل مشخصات (ولتاژ- فركانس – تعداد فاز – تعداد سيم ها و هر گونه محدوديت به كار اندازي مستقيم موتورها)
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟شرايط محل نصب از لحاظ فونداسيون ، ابعاد ساختمان و شرايط آب و هوايي و غيره
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟محدوديت هاي زيست محيطي براي گاز هاي خروجي از ديگ
ثانياً : تعيين مرجع معتبر بازرسي ديگ بخار
خريداران ديگ بخار بايد با توافق سازنده ، مرجع يا فرد معتبري را كه از لحاظ مراجع قانوني (اداره استاندارد ايران )مورد تأييد ميباشد را براي بازرسي حين ساخت ديگ مورد نظر ، معرفي نمايند .
و از طرفي با توجه به اينكه معمولاً شركتهاي بازرسي محدودي در زمينه بازرسي از ديگ هاي بخار و آبگرم در سطح كشور ما داراي صلاحيت مي باشند و معمولاً توليدكنندگان با يكي از اين شركت ها طرف قرارداد مي باشند ، فلذا خريدار بهتر است از سازنده در اين خصوص كسب اطلاع نمايد و در صورتي كه تمايل داشته باشد اطلاعات لازم را در خصوص نحوة بازرسي و مراحل آن از سازنده و يا مستقيماً از شركت بازرسي استعلام نمايد .
ولي معمولاً روش بازرسي همانطور كه در قسمت مربوطه توضيح داده شده از سه قسمت اساسي ذيل تشكيل ميشود :
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟بررسي و تأييد نقشه طراحي شده ديگ هاي بخار
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟بازديد و تأييد مواد اوليه خريداري شده براي ديگ هاي بخار
مسئوليت خريدار ديگ بخار چيست؟بازرسي و بازديد از نحوة جوشكاري ها ، تست جوشها و نهايتاً تست با آب تحت فشار (تست هيدروستاتيك)
در نهايت كار توليد و پس از طي كليه مراحل و كسب تأييد بازرس ، شركت بازرسي اقدام به ارائه گواهينامة ساخت ديگ هاي بخار نموده كه به معناي تأييد ديگ هاي بخار ساخته شده ميباشد و پلاكي تحت عنوان پلاك بازرسي ، مربوط به همان ديگ نيز به سازنده تحويل داده مي شود و بدان معني مي باشد كه شركت بازرسي مسئوليت تطبيق ديگ هاي بخار با خواسته هاي استاندارد را به عهده خواهد داشت .