روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازی

در زمان روشن كردن ديگ بخار با سوخت گاز بايد احتياط هاي زير به عمل آورده شود:
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي اطمينان حاصل شود كه دريچه هوا كاملاً باز است
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي اطمينان حاصل شود كه فشار گاز قبل از روشن كردن براي مشعل مناسب باشد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي اگر سوخت مشتعل نشد يا چنانچه مشعل ها به دلايلي خاموش شدند مدتي صبر كنيد تا گاز از كوره بيرون رود سپس دوباره اقدام به روشن كردن مشعل ها كنيد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي همچنان كه دماي كوره بالا ميرود كاركرد مشعل را بررسي و شعله حاصل از سوخت گاز را از شيشه بازديد پشت ديگ مشاهده كنيد جريان گاز و مكش هوا را در صورت نياز تنظيم كنيد
قوانين مهم :

روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي پيش از هر گونه افزايش جريان گاز به مشعل بايد جريان هوا را افزايش داد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي در پي هر گونه كاهش جريان گاز بايد جريان هوا را نيز كاهش داد
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي در زمان روشن كردن ، كوره را به طورآهسته گرم كنيد تا در اثر اختلاف انبساط گرمايي شديد قسمتهايي از ديگ خساراتي به آن وارد نشود.
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي روشن كردن ديگ نو را بعد از پر كردن آن از آب شروع كنيد ديگ بايد به مدت چند روز با شعله ملايم كار كند در نتيجه فرصتي به دست ميآيد تا هرگونه تغيير شكلي متعادل شود روشن كردن ديگ نو باشعله زياد يقيناً سبب ترك خوردن لايه نسوز و ايجاد تنش هاي حرارتي بسيار شديد به كوره و بدنه ديگ خواهد شد و در نهايت باعث خسارت مي گردد.
روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي در مسير لوله گاز از صافي استفاده كنيد و صافي را به طور منظم تميز كنيد