علت تغییرشکل کانکس هنگام بارگیری و تخلیه

چرا در بعضي کانکس ها هنگام بارگيري و تخليه تغييرشکل ايجاد ميگردد؟
عوامل مختلفي در تغييرشکل دادن کانکس ها بعد از جابجايي دخيل است که در زير شرح داده شده است:

عدم وجود پليت جهت قلاب هاي اصلي کانکس
اجراي پروفيل هاي ضعيف جهت اسکلت فلزي
زياد بودن فواصل پروفيل ها در تير ريزي سقف
نبود لچکي در کناره ستون ها
استفاده از پروفيل هاي غيراستاندارد در کانکس هاي کارگاهي
فاصله زياد بين قلاب ها
استفاده از الکترودهاي غير استاندارد و جوشکاري ضعيف در کانکس و کاروان ها
منبع: conexkarvan