خصوصيات دستگاه مولد برق استاندارد

دستگاه مولد برق استاندارد ، داراي موتور ديزل خنك شونده با آب CUMMINS (سازنده ديزل در كلمبوس اينديانا) ، فيلتر روغني وسوختي ، سوپاپ يا دريچه تخليه روغنكاري شده تفكيك كننده آب ،‌ استارتر الكتريكي و تناوبگر بار 24 V.D.C گاورنر الكتريكي ، فيلتر هواي معمولي ،‌ تناوبگر ياتاقان تك (Single Bearinge Altenator) درجه H/H ، ولتاژ استاندارد 400/230 ولت 5OHZا ، انطباق منظم ولتاژ يا محرك به عنوان PCC2100 استاندارد با بارگراف به عنوان بدنه فولادي استاندارد با پايه (mounting) A/V ، موتور ، تناوبگر ، جعبه كنترل و شاسي munsell jade green ،‌ رادياتور ، بسته بندي با ورقه پلاستيكي جمع شده ،‌ دستورالعمل تعمير و راه اندازي ،‌ برچسبهاي استاندارد .

عملكرد دستگاه مولد برق (ژنراتور)
تنظيم ولتاژ در دستگاه مولد برق استاندارد
توليد ولتاژ را تا ±1.0% حفظ مي كند ، در هر ضريب قدرت يا توان بين 0.8 , 1.0 ، در هر نوسان بدون بار تا بار كامل ، در هر نوساني از سرما تا گرما ،‌ در نوسانات كاهش سرعت تا 4.5% .

تنظيم فركانس در دستگاه مولد برق استاندارد
وقتيكه گاورنر الكتريكي نصب شود ، بار الكتريكي از حالت بدون تا بار كامل 100% بطور متقارن تنظيم مي شود .

نوسان فركانس نامنظم در دستگاه مولد برق استاندارد
در بارهاي ثانت – بدون بار تا بار كامل از ميانگين ±0.25% بالاتر نمي رود .