علل خوردگی تیوب در اکونومایزر

خوردگي در سيستم هاي توليد بخار باعث ايجاد مشکلات زيادي در واحدهاي صنعتي مي شود. اکونومايزر و گرم کننده آب تغذيه اولين مناطقي هستند که در يک سيستم توليد بخار در حال کار دچار خوردگي مي شود.اکونومايزر به دليل استفاده از انرژي گاز در حال خروج از سيستم بويلر ،عاملي کليدي در افزايش بهره وري حرارتي بويلر است.

بروز خوردگي باعث کاهش بهره وري ديگ بخار مي شود. عموماً خوردگي در اين تجهيزات در اثر ورود گاز اکسيژن، دي اکسيدکربن و آمونياك رخ مي دهد. در اين تحقيق دلايل خوردگي يک نمونه يوب فين دار اکونومايزر با استفاده از آناليز شيميايي تيوب و فين هاي آن، آناليز شيميايي محصولات خوردگي با روش هاي XRD و XRF ،ارتباط بين مورفولوژي خوردگي و نتايج آناليز رسوبات بررسي شد.
همچنين، اثر کاهش ضخامت تيوب بر استحکام مکانيکي آن در شرايط عملياتي مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتايج، اکسيژن عامل اصلي خوردگي بوده است.
همچنين عليرغم کاهش ضخامت تيوب در اثر خوردگي، تيوب از استحکام مکانيکي کافي در برابر فشارهاي داخلي برخوردار است.
سيستم هاي توليد بخار معمولي شامل بخش پيش بويلر (هيترهاي هوازدا، لوله کشي، پمپ ها، هيترهاي مرحله اي و اکونومايزر)، بخش توليد کننده بخار (شامل بويلر، سوپرهيترها و ري هيترها)، بخش بعد از توليدکننده بخار (شامل تجهيزات فرآيندي، لوله هاي بخار و تله هاي کندانس) و بخش کندانس (شامل لوله ها، فلاش تانک ها، پمپ ها و تانک هاي ذخيره ي کندانس) است.
منبع: مشهد بويلر