حداکثر ولتاژ در پنلهای خورشیدی

توجه داشته باشید :
1- تفاوت ولتاژ نامی و ولتاژ مدار باز در پنلهای خورشیدی.
2- محل تامین ولتاژ برای بارهای مصرفی باتری است نه پنل.
در مورد پنل های خورشیدی، درصورتی که پنل به جایی متصل نباشد و با قراردادن آن در معرض تابش اقدام به اندازه گیری ولتاژ نمایید، مقدار ولتاژ نمایش داده شده به عنوان ولتاژ مدار باز یا Open Circuit Voltage و به اختصار VOC خواهد بود که عموماً بالاتر از ولتاژ نامی پنل است. به عنوان مثال حداکثر ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی با ولتاژ نامی 12 ولت، ممکن است تا 21 یا 23 ولت نیز باشد که این عدد به منزله ولتاژ خروجی پنل خورشیدی نیست. معمولاً ولتاژ موثر در فرآیند شارژ با Vpm یا Voltage at Maximum Power یا ولتاژ در حداکثر توان نشان داده می شود که این مقدار نیز بیشتر از ولتاژ نامی پنل خواهد بود. توجه داشته باشید که پنل خورشیدی  مانند منابع جریان یا منابع ولتاژ، قادر به تامین یکنواخت انرژی الکتریکی در طول مدت عملکرد نیست. توان الکتریکی و به تبع آن ولتاژ و جریان حاصل از پنل خورشیدی از مقدار صفر هنگام طلوع تا مقدار توان نامی افزایش یافته و مجدداً به میزان صفر در هنگام غروب می رسد. این فرآیند بصورت منحنی ولتاژ و جریان در بروشور یا اطلاعات فنی مربوط به هر پنل توسط سازنده اعلام می شود.به همین دلیل الزاماً در تمام طول مدت شارژ، ولتاژ بالاتر از توان نامی از پنل خارج نمی شود و همچنین شارژ کنترلرها (MPPT یا PWM) نیز با توجه به ولتاژ نامی کارکردشان، از دامنه ولتاژ مورد نیاز خود در سمت ورودی از پنل خورشیدی استفاده می کنند. (نه از ولتاژ ثابت) در سیستمهای مبتنی بر ولتاژ 12، 24، 36، 48، 60 ولت یا بالاتر، از باتری استفاده می شود. در مورد باتری ها نیز ولتاژ مدارباز با ولتاژ تحت بار متفاوت است. به عنوان مثال باتری با ولتاژ نامی 12 ولت بصورت مدارباز 13.7 ولت را نشان خواهد داد. یا ممکن است اندازه گیری ولتاژ مدار باز عددی بالاتر از 12 ولت را برای باتری نشان دهد در صورتی که هنگام قرار گرفتن زیر بار ولتاژ به زیر 10.5 ولت افت پیدا کند. (که در این صورت باتری خراب شده است) هرچند ولتاژ حاصل از پنلهای خورشیدی در طول روز متفاوت است، ولی حاصل و عملکرد تولید این پنلها توسط شارژ کنترلر به باتری ها منتقل شده و در آنها ذخیره می شود. در واقع پنل خورشیدی به تنهایی فقط در طول ساعات یا شاید دقایقی خاص از کل شبانه روز قادر به تامین مستقیم ولتاژ و جریان مورد قبول برای مصرف کننده است و باتری یا بانک باتری وظیفه اصلی تامین انرژی الکتریکی در سیستمهای جدا از شبکه را به عهده دارند که همواره خروجی یکنواخت و قابل استفاده توسط مصرف کننده را ارایه می دهند.