نابسامانی قیمتهای متفاوت یک دیزل ژنراتور در توان مشخص

متاسفانه همچون سایر صنایع کشور صنعت دیزل ژنراتور نیز به خصوص در سالهای اخیر و با پاک شدن نام نمایندگیها از سایت اصلی سازندگان دیزل ژنراتور با نابسامانی بسیاری مواجه شده است. در این میان عده قلیلی با بیان نظرات و توصیه های غیر اصولی و بدون پایه و اساس سعی در گمراه کردن کارفرمایان و سوء استفاده از این شرایط را دارند. لذا همواره سعی نمایید سندیت توصیه های فروشندگان را در مورد موضوعات فنی جویا شوید.

قیمت برخی دیزل ژنراتورها برای مقایسه!
در روزهای آینده قیمت برخی از دیزل ژنراتورها جهت مقایسه و برآورد حدودی از اثر هر بخش بر روی قیمت نهایی دستگاه در این بخش اضافه خواهد گردید.