نگهداری لوله و متعلقات پلی اتیلن

پيمانکار موظف است لوله و متعلقاتي را که براي انجام عمليات موضوع پيمان در اختيار او گذاشته ميشود به نحوي انبار کرده و نگهداري کند، که از وارد آمدن خسارت و صدمه به آنها جلوگيري شود و در هر صورت، پيمانکار مسئول نگهداري سالم لوله و متعلقات خواهد بود. در اين مورد، رعايت نکات عمده زير توسط پيمانکار الزامي است :
- لوله و متعلقات در محل خنک و به دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري شوند. درصورتي که مدت انبارداري طولاني باشد،لوله ها و متعلقات با پارچه تيره پوشانيده شوند. 
-لوله و متعلقات در محلي از انبار قرار داده شوند که درمعرض تهويه مناسب بوده و از تجمع هواي گرم دراطراف لوله ومتعلقات جلوگيري شود.
- لوله و متعلقات بايد دور از منابع حرارتي و يا وسايل داغ، نظير بخاري، ديگ بخار و يا موتورخانه انبار شوند.
- درصورتي که لوله‌هاي پلي‌اتيلن روي يکديگر قرارداده ميشوند، به منظور جلوگيري از خم شدن و دوپهن شدن، لوله‌ها بايد کاملاً موازي يکديگر بوده و ارتفاع لوله‌هايي که به اين ترتيب انبار مي‌شوند، نبايد از يک متر تجاوز نمايد. لوله و اتصالات پلي اتيلن

نحوه انبارکردن لوله هاي جدا شده
- متعلقات را نيز بايد در قفسه به طور مرتب چيد و در مورد متعلقات لوله‌هاي بزرگ، بايد انبار کردن به صورتي باشدکه متعلقات روي هم قرارداده نشوند.
- لوله و متعلقات پلي‌اتيلن بايد به دور از مواد شيميايي مضر نگهداري شوند.
- با تمهيدات لازم، از ورود خاک و مواد خارجي به داخل لوله، متعلقات و شيرآلات جلوگيري گردد.
- چنانچه در اثر انبارداري نامناسب، لوله‌ها آسيب ببيند، قسمت صدمه ديده بايد به طورکامل بريده و مورد استفاده قرار نگيرد.
-اختصاص جا و فضاي انبار براي انواع لوله‌ها و متعلقات شيرآلات بايد طوري باشدکه اجناسي‌ که زودتر به مصرف مي‌رسند، درقسمت‌هاي جلوتر قرارداده و به نحوي که خارج کردن آنها از انبار، به آساني و بدون نياز به جابجا کردن بقيه اجناس امکانپذير باشد.براي تأمين اين منظور، پيمانکار بايد برنامه منظمي براي انبارداري لوله‌ها و متعلقات و شيرآلات تهيه کند و اين برنامه بايد مناسب با برنامه پيشرفت عمليات اجرايي باشد.

- لوله‌هاي قطرکوچک تر که به صورت کويل نگهداري ميشوند، مي‌توانند به صورت تخت روي يکديگر قرارگيرند و يا روي لبه تخته در انبار قرار داده شوند. نحوه نگهداري و ارتفاع حداکثر کويلها، درشکل ذيل است.

- چنانچه لوله‌ها با درپوشهايي خاص براي جلوگيري از ورود آلودگي‌ها به کارگاه حمل شده باشند،اين درپوش‌ها بايد تا انتهاي انبار روي لوله باقي بمانند.