روش جوشکاری بات فیوژن (جوش لب به لب)

توليد کننده گان بسياري هستند که دستگاه جوشهايي را توليد ميکنند که اتصالات و لوله هاي پلي اتيلن را به يکديگر جوش ميدهند. مصرف کننده گان بايد به توصيه هاي توليد کنندگان در رابطه با نحوه ي بکارگيري و نگهداري دستگاه توجه لازم را داشته باشند.در جوشکاري بات فيوژن لوله هايي که داراي ضخامت ديواره اي و قطر بيروني يکسان هستند بصورت لب به لب به هم جوش داده ميشوند. براي مثال لوله اي که ابعاد ان 9 است را نميتوان از طريق جوش لب به لب با لوله اي که ابعاد ان 11 است جوش داد. هر دو لوله بايد داراي قطر و ضخامت يکساني باشند. روتنگران براي تمام دستگاههاي بات فيوژن دماي 204 درجه سانتيگراد تا 232 درجه سانتيگراد را جهت سطح هيتر پيشنهاد ميکند.
درجه حرارت سطح هيتر بايد بطور روزانه چک شود و براي اين امر بايد از يک پارامتر استفاده کنيد. ناحيه اي که لوله با سطح تماس پيدا ميکند بايد در حدود حداقل و حداکثر درجه حرارت تجويز شده باشد. حداکثر اختلاف دما بين دو نقطه نبايد از 6.66 - درجه سانتيگراد در لوله هاي سايز 18 اينچ و سايزهاي پايين تر بيشتر باشد و حداکثر اختلاف دما بين دو نقطه براي سايزهاي بالاتر نبايد از 2 درجه سانتيگراد بيشتر باشد. در اين مورد ميتوانيد از مشاوران فروشنده ي دستگاه خود بهره گيريد. شما ميتوانيد براي تميز کردن لوله ها از يک دستمال نخي تميز و البته خشک استفاده کنيد. سطح ابزار هيتر بايد هر روز بازرسي شود تا در صورت اسيب ديدن جايگزين شود. وقتي که سطوح گرم شده را به هم ميچسبانيم، نيرويي که براي جوش لوله ها لازم است در واقع نيرويي است که لبه لوله ها را رول ميکند و يا برميگرداند. روتنگران فشار سطحي 60 تا 90 psi را توصيه ميکند. همين فشار سطحي براي تمام سايز لوله ها و تمامي دستگاههاي بات فيوژن استفاده ميشود.
فشاري که براي جوش فيوژني لوله لازم است براي هر لوله به نسبت قطر بيروني لوله و دستگاه جوشکاري محاسبه ميشود. فشار سطحي، سطح جوشکاري، سايز سيلندر ماشين و فشار دراگ داخلي جهت محاسبه ي فشار گژ دستگاه بکار ميروند.فشار دراگ بايد به فشار جوشکاري محاسبه شده دستگاه اضافه شود. شرکت روتنگران دفترچه هاي جوشکاري را همراه با دستگاه جوشهاي خود ارائه ميدهد که فشار لازم براي جوشکاري در اين دفترچه ها محاسبه شده است. توجه داشته باشيد که فشار سطحي و تنظيمات گژ فشار جوشکاري يکي نيستند و با هم فرق دارند.