ديگ بخار مدولار چیست؟

اين ديگ و بويلر ها در ظرفيتهاي مختلف موجود هستند. معني مدولار بسيار گسترده است. ولي معمولا بيانگر دستگاه ساخته شده اي متشكل از قطعات بسيار بزرگ از پيش مونتاژ شده (مدول) مي باشند.
اندازه مدولار محدود به امكانات شركت سازنده و محدوديتهاي انتقال به محل است.
ساليان متمادي ديگ و بويلر هاي بخار بزرگي را از اين قطعات (مدول) ، نظير صفحات ديواره – آبي جهت اطاق احتراق و نيز سطوح از پيش مونتاژ شده قسمت كنوكسيون، ساخته اند. نمونه جديدي از دستگاه مدولار، بويلر و ديگ بخار دو مخزني با چرخش آب طبيعي است كه ناحيه كنوكسيون آن را جداگانه، نظير قطعات متعدد ديگر، به صورت از پيش مونتاژ شده، به محل آورده اند. ناحيه كنوكسيون آن را جداگانه، نظير قطعات متعدد ديگر، به صورت از پيش مونتاژ شده، به محل آورده اند.
ظرفيت توليدي اين ديگ ها بستگي به حداكثر اندازه ناحيه كنوكسيون قابل حمل دارد.
ديگ هاي بخار مونتاژ در محل چيست؟

روشهاي ساخت ديگ و بويلر بخار لوله آبي
اين ديگ و بويلر ها معمولا بسيار بزرگ هستند و نمي توان آنها را در كارگاه مونتاژ كرد و يا به علت محدوديتهاي حمل و نقل و محدوديت جا در محل، امكان ساخت آن وجود ندارد، ساخت اين ديگها معمولا مستلزم خدمات تخصصي در محل در مواردي نظير منبسط كردن سر لوله ها يا جوشكاري قطعات تحت فشار، مي باشد.