ديگهاي بخار نيروگاهي از نوع بازگرمايش

اين نوع ديگ داراي يک درام و با گردش طبيعي بوده و جريان هوا از نوع درافت اجباري به داخل کوره مي باشد. همچنين داراي سوپرهيتر و اکونومايزر است(شکل-7).
اين نوع ديگ مرکب از بخش کوره و منطقه بازيابي گرماست. کوره کف سقف نماي جبهه و عقب نيز ديوارهاي جانبي داراي ديواره هاي لوله آب هستند.
نوع MW250 آن هم اکنون در نيروگاه شهيد رجايي نصب شده است که شامل 12 مشعل (سه رديف چهار تايي) در ديواره جلويي و 8 مشعل (دو رديف چهارتايي) در ديواره عقبي تعبيه شده اند. گازهاي خروجي از کوره از دو مسير موازي عبور مي کنند که در يکي از اين مسيرها ري هيترها ودر مسيرديگر سوپرهيترها قرار گرفته اند. گازهاي داغ پس از عبوراز مسيرهاي موازي و واگذاري گرما به ري هيتر و سوپرهيتر در انتها به يکديگر ملحق گشته و سپس از اکونومايزر اوليه عبور و آنگاه وارد پيش گرمکنهاي هوا مي گردند.
کنترل ري هيتر در اين ديگ به کمک دمپرهايي که در انتهاي ري هيترها نصب شده اند انجام مي گردد و بدين ترتيب نياز به بازچرخش گازهاي داغ و يا ملايم کننده پاششي و يا دستکاري مشعلها نخواهد بود. ترکيب سيگنال دماي بخار خروجي از ري هيتر و تغييرات شديد بار توربين ژنراتور دمپرهاي ري هيتر و سوپرهيترها را بطور منظم به گونه اي تنظيم مي کنند که دماي بخار خروجي ثابت بماند.
مزاياي عمده کنترل ري هيتر با دمپر مي توان قدرت مصرفي کمتر حفاظت بهتر ري هيتر و پاسخ سريع به تغيير دماي ري هيتر در تغييرات سريع بار را ذکر کرد. نقش ري هيترها بالا بردن درجه حرارت بخار خروجي از توربين H.P. تا دماي خروجي از سوپرهيترنهايي به منظور وارد شدن در توربين L.P. را نام برد.

7- بويلر نوع SR
درام اين ديگ در قسمت بالاي آن و در تمامي عرض بويلر قرار گرفته است. مخلوط آب و بخاري که از ديواره هاي آبي(رايزرها) وارد درام مي گردند بوسيله علامتهاي جدا کننده از يکديگر جدا مي شوند. مشخصات اين نوع بويلر به صورت زير است:
ظرفيت بخار توليدي 390 تا 2200 تن در ساعت
ميزان فشار طراحي 150 تا 200 کيلوگرم بر سانتي متر مربع
سوخت اين نوع ديگ بخار بنا به امکانات مي تواند گاز طبيعي يا مازوت باشد.