استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

استاندارد شماره 1-14427
پلاستيک ها - سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني، فاضلاب و زهکشي تحت فشار - پلي اتيلن (PE) – قسمت 1 : کليات

استاندارد شماره 2-14427
پلاستيک ها – سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني ، فاضلاب و زهکشي تحت فشار - پلي اتيلن (PE) قسمت 2 : لوله ها

استاندارد شماره 3-14427 :
پلاستيک ها – سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني ، فاضلاب و زهکشي تحت فشار – پلي اتيلن (PE) – قسمت 3 : اتصالات

استانداد شماره 4-14427 :
پلاستيک ها – سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني ، فاضلاب و زهکشي تحت فشار – پلي اتيلن (PE) – قسمت 4: شير آلات

استاندارد شماره 5-14427 :
پلاستيک ها – سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني ، فاضلاب و زهکشي تحت فشار – پلي اتيلن (PE) – قسمت 5 :کارايي سامانه

استاندارد شماره 7-14427 :
پلاستيک ها – سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني ، فاضلاب و زهکشي تحت فشار – پلي اتيلن (PE) – قسمت 7: راهنماي ارزيابي انطباق

استاندارد شماره 1-7175 :
پلاستيک ها – لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني – اندازه گيري ابعاد – روش آزمون

استاندارد شماره 2-7175 :
پلاستيک ها – اتصالات و لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني – اندازه گيري مقدار دوده – روش آزمون

استاندارد شماره 3-7175 :
پلاستيک ها - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني – اندازه گيري بازگشت حرارتي – روش آزمون

استاندارد شماره 6-7175 :
پلاستيک ها – لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني – بررسي چگونگي پراکنش دوده – روش آزمون

استاندارد شماره 8-7175 :
پلاستيک ها – لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني – مقاومت در برابر رشد ترک ناشي از ترکيب تنش و عوامل محيطي

استاندارد شماره 14563 :
پلاستيک ها – لوله ها و اتصالات پلاستيکي – ضرايب کاهش فشار در سامانه هاي خط لوله پلي اتيلن مورد استفاده در دماهاي بيش از 20 C°

استاندارد شماره 12439 :
لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن (PE) اتصالات مونتاژي با قطعات اتصال مکانيکي – الزامات و روش آزمون فشار پائين داخلي (نشتي به داخل )

استاندارد شماره 12440 :
اتصالات مونتاژي بين قطعات اتصال و لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن (PE) – آزمون عدم نشتي تحت فشار داخلي .

استاندارد شماره 13502 :
اتصالات مونتاژي بين قطعات اتصال و لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن (PE) – آزمون عدم نشتي تحت فشار داخلي و در معرض خمش

استاندارد شماره 13316 :
اتصالات مونتاژي بين قطعات اتصال و لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن (PE) – آزمون مقاومت در مقابل بيرون پريدن

استاندارد شماره 14474 :
پلاستيک ها – لوله و اتصالات – اتصالات فشاري با محل اتصال مکانيکي براي لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن در سامانه هاي آبرساني .

استاندارد شماره 13183 :
لوله و اتصلات پلاستيکي – آماده سازي آزمونه سوار شده بين لوله پلي اتيلن (PE) و اتصال دهنده جوش الکتريکي