کارآرایی دوربین ها

مهمترين انتظاراتي که از يک دوربين امنيتي ميرود وضوح دوربين و ميزان روشنايي تصاوير ارايه شده توسط آن است . منظور از وضوح در واقع کميتي است که نشان ميدهد تصويري که توسط دوربين ارايه شده است تا چه مقدار شفاف و خوانا است . وضوح داراي دو شاخص افقي و عمودي است منظور از وضوح افقي تعداد خطوط سياه و سفيدي عمودي است که با چشم به راحتي ميتواند از تصويري که توسط دوربين تهيه شده است ديده شود . دوربيني که در بحث امنيتي مورد استفاده قرار ميگيرند داراي وضوح افقي بين 330 تا 480 ميباشد . در صورتيکه وضوح بالاتري مورد نياز باشد ، دوربين CCD با وضوح افقي بالاتر از 600 خط بايد مورد استفاده قرار گيرد . در مقابل منظور از وضوح عمودي تعداد حداکثر خطوط افقي است که ميتواند دوربين براي تهيه تصوير از آن استفاده نمايد . مقدار اين وضوح با توجه به سيستم اسکن مورد استفاده ( PAL,SECAM,NTSC ) ميتواند بين 350 تا 400 خط باشد .
حداقل ميزان روشنايي تصاوير در واقع حداقل چگالي نوري است که از شئ مورد نظر بايد تابيده شود تا دوربين بتواند از آن تصوير مناسبي ارايه دهد . واحد سنجش روشنايي بر حسب لوکس است و هر لوکس در واقع ميزان روشنايي يک متر مربع از سطحي است که شدت نوري برابر 1 لومن بر آن تابيده شود . به صورت تجربي ميتوان گفت که روشنايي يک لوکس ميزان نوري است که از يک شمع در فاصله يک متري ديده ميشود .  براي آموزش دوربين مدار بسته به اين لينک مراجعه نماييد