نحوه نظارت استاندارد بر توليد ديگ بخار و آبگرم

در حال حاضر نحوه نظارت اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر توليد ديگ بخار و ديگ آبگرم كه از نظر قانون مشمول رعايت استاندارد اجباري به شماره هاي 4231 و 7911 مي باشند ، به شرح ذيل مي باشد :

1-نظارت از طريق گزارش هاي دريافتي از مسئول كنترل كيفيت :
مسئول كنترل كيفيت تأييد صلاحيت شده از اداره استاندارد که در واحد توليد ديگ بخار و ديگ آبگرم مستقر مي باشد ملزم به ارائه گزارشهاي ماهانه به اداره اجراي استاندارد محل خدمت خود مي باشد

2- گزارشهاي دريافتي از شركت هاي بازرسي:
هر واحد توليدي كه در زمينه توليد ديگ بخار و ديگ آبگرم فعاليت مي نمايد ملزم به داشتن قرارداد بازرسي با يكي از شركت هاي معتبر و مورد تأييد آن اداره مي باشد كه آن شركت نيز طي گزارشهايي كه براي اداره استاندارد ارسال مي نمايد وضعيت فعاليت واحد توليدي را به اطلاع آن اداره مي رساند
توجه مهم :
در حال حاضر فقط دو شركت بازرسي ذيل مجوز بازرسي ديگ بخار و ديگ آبگرم را از اداره استاندارد دريافت نموده اند :
الف-شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران (ISQI) :شركت دولتي و زير مجموعه وزارت صنايع
ب-شركت بازرسي فني ناظركاران :شركت خصوصي
3-بازديد و بازرسي هاي تصادفي كارشناسان اداره :
كارشناسان اداره اجراي استاندارد ، در زمانهاي تصادفي و نامشخص به واحدهاي توليدي مراجعه و پس از بازديدي كه از محل هاي توليد ديگ بخار و ديگ آبگرم انجام داده و پس از بررسي مدارك و مستندات طي گزارشي موارد مشاهده شده را به اطلاع اداره مي رسانند .