مزایا و معایب پمپ های سانتریفوژ

مزایای پمپ های سانتریفوژ
در دسترس بودن
قیمت مناسب
طراحی ساده
تنوع در جنس پروانه ها
هزینه های جاری پایین نسبت به پمپ های دیگر
اشغال فضای کم

معایب پمپ های سانتریفوژ
نیاز به آب بندی دارند
در حالت عادی فشار ها و دبی ها ی بالا را تامین نمی کنند.
برای تولید فشار های بالا بسیار گران قیمت هستند (پمپ های طبقاتی)
الکتروپمپ