مزایای لوله های پلاستیکی پلی اتیلن جهت مصارف لوله کشی

لوله هاي پلاستيکي سبک وزن، مستحکم، مقاوم در برابر حمله هاي شيميايي هستند و در طولهاي طويل موجود ميباشند.
• لوله هاي پلي اتيلن هزينه جابه جايي،حمل ونقل و نصب را کاهش ميدهند.
• داراي تعداد اتصالات کمتري ميباشد بنابراين احتمال نشت را کاهش ميدهد.
• لوله هاي پلاستيکي مقاوم در برابر زنگ زدگي هستند.
• اين لوله ها داراي خاصيت ارتجاعي بسيار خوبي هستند.
• انطباق پذيري لوله هاي پلاستيکي نسبت به حرکات زمين بسيار عالي ميباشد.
• سطح داخلي صاف اين لوله ها اصطحکاک کمتري را پيشنهاد ميکند.
• بعلت اصطحکاک کمترلوله هاي پلاستيکي انرژي را در انتقال مايعات ذخيره ميکنند.

استاندارد لوله پلي اتيلن تک جداره
اين اصلاحيه مربوط به استاندارد ملي ايران شماره 2-14427 : سلل 1391 با عنوان "پلاستيک ها – سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني ، فاضلاب و زهکشي تحت فشار – پلي اتيلن (PE) – قسمت 2 : لوله ها " است که بنا به ضرورت توسط سازمان ملي استاندارد ايران در کميسيون هاي فني تدوين مربوط تهيه و تدوين شده و در يکهزار و يکصد و سي و ششمين اجلاس کميته ي ملي استاندارد شيميايي و پليمر مورخ 22/10/1392 مورد تصويب قرار گرفته است ، اينک به استناد بند يک ماده ي 3 قانون اصلاحيه شماره 1 استاندارد ملي ايران 2-14427: سال 1391 منتشر مي شود.
منبع و ماخذي که براي تهيه ي اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:
استاندارد ملي ايران شماره 2-14427 : سال 1391 ، پلاستيک ها – سامانه هاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني ، فاضلاب و زهکشي تحت فشار – پلي اتيلن (PE) - قسمت 2 : لوله ها