مروری بر انواع ممبرین های فیلم تک

انواع ممبرین های تصفیه آب
NF270: ممبرین نانو فیلتر با بهره وری جهت حذف ارگانیک ها با عبور متوسط برای نمک و سختی
NF200: ممبرین نانو فیلتر برای دفع بالای TOC و atrazine زیاد و عبور کلسیم متوسط
NF90: ممبرین نانو فیلتر جهت استفاده در کاربرد های غیر آلی
TW30: ممبرین FT30 برای آب های لب شور با دفع بالا ، نوعا برای اسمز معکوس برای آب شیر Tap Water استفاده می شود
TW30LP: ممبرین TW30 قابل استفاده در فشار پایین
BW30 : ممبرین FT30 برای آب لب شور با دفع ذالا
RO : ممبرین اسمز معکوس قابل استفاده در المان های Fullfit برای موارد بهداشتی
HSRO: ممبرین RO با قابلیت ضد عفونی کردن بالا استفاده در المان های fullfit
BW30LE : ممبرین BW30 با انرژی کم
SG : ممبرین FT30 نیمه هادی برای آب فوق العاده خالص اسمز معکوس
SG30LE : ممبرین SG30 با انرژی پایین
XLE : ممبرین RO با انرژی به شدت پایین برای RO آب لب شور با کم ترین فشار
SW30 : ممبرین RO برای آب دریا ، نوعا برای RO آب دریا با خواص بهداشتی اندک و سرد با RO آب لب شور با خواص بهداشتی بالا استفاده می شود
SW30HR : ممبرین سیستم اسم معکوس و آب شیرین کن برای آب دریا با دفع زیاد نمک ، نوعا برای نمک زدایی از آب دریا با یک گذر است
SW30HRLE : ممبرین شیرین سازی آب در روش اسمز معکوس برای آب دریا با دفع زیاد نمک نوعا برای نمک زدایی از آب دریا با انرژی کم استفاده

می شود.
SW30XLE : ممبرین برای نمک زدایی آب دریا با مصرف انرژی بسیار کم