لوازم و قطعات دوچرخه قسمت چهارم :

لوازم و قطعات دوچرخه
توپي عقب و استوانه( Freewheel ) : به مجموعه توپي عقب همراه با استوانه که خودروها روي آن قرار مي گيرند
زنجير(Chain ): واسطه انتقال نيرو از طبقها به خودروهاست .
زنجير باز كن ( Chain Connecting Tools ): براي خارج كردن و جا انداختن پينهاي نگهدارنده قطعات زنجير بكار مي رود .
توپي تنه ( bottom bracket ):استوانه اي شکل است و داراي ساچمه يا بلبرينگ است . در قسمت پاييني تنه قرار مي گيرد كه محور گردانده ركابها به آن بسته مي شود .
دينام ( Dynamo ): مولد الكتريسيته از انرژي مكانيكي ،كه در دوچرخه معمولا انرژي را از چرخ مي گيرد و برق ايجاد شده به مصرف چراغهاي دوچرخه مي رسد . در مدلهاي جديد توپيهاي چرخ نقش دينام دارند.
زين (Saddle ): محل قرار گرفتن نشيمنگاه دوچرخه سوار .
لوله زين ( Seat post ): زين بر روي آن گرفته و سر ديگرش درون تنه وارد شده و توسط ضامن در تنه محکم مي شود .
ساچمه خور:محل قرار گرفتن مجموعه اي از ساچمه ها كنار هم در يك محدوده مشخص كار روانكاري را انجام مي دهند .
مزيت مكانيكي : حاصل تقسيم طول بازوي محرك بر طول بازوي مقاوم ،كه در چرخ عقب دوچرخه ،شعاع چرخ بازوي مقاوم است و شعاع خودرو بازوي محرك . هر چه شعاع خودرو بزرگتر باشد طول بازوي محرك بيشتر مي شود و مزيت مكانيكي بالاتر مي رود ،درنتيجه ركاب زدن با نيروي كمتر ميسر مي شود .
کارايي مکانيکي(efficiency): ميزان انرژي که شما براي حرکت دوچرخه صرف مي کنيد .
آچار آلن (Allen Key ) :آچار هاي به صورت استوانه شش ضلعي و به صورت L هستند که داخل سر پيچها قرار مي گيرند و مي توان پيچها را شل و سفت نمود . بيشتر پيچهاي دوچرخه آلن خور هستند .
دوشاخ جلو (Fork ) : توپي چرخ جلو در پايين دوشاخ بسته شده و از بالا در پيشاني توسط کاسه دوشاخ به تنه متصل گشته و به صورت ساده و کمک فنر دار (Suspension Fork ) مي باشد .
پاشاخ ( Double Crown Fork ) : همان دوشاخ فنري است البته بلندتر به جهت بازي بيشتر در رشته دانهيل کاربرد دارد .
تنظيم وزن در کمک فنر(Sag ) : که فرد نسبت به وزن بايد يا کمک را باد کند يا درجه آنرا تنظيم کند .
تنظيم کمک فنر ( Damper ): مکانيزمي است که حالت ارتجاي فنر را تنظيم مي کند .