لوازم و قطعات دوچرخه قسمت پنجم :

لوازم و قطعات دوچرخه
ترمز سيمي با لقمه( V-brake ) : ترمزي است که بر روي طوقه عمل مي کند و به «وي برک» نام تجاري محصول شيمانو در دنيا شناخته مي شود.
لقمه ترمز(Brake Pad ): از مواد خاصي ساخته شده تا هنگام چسبيدن به طوقه سبب توقف دوچرخه بشود و قابل تعويض و مصرفي مي باشد . در سيستم ترمز ديسکي لنت ترمز  Brake Shoeناميده مي شوند .
ترمز ديسک( Disc Brake ): بسته مي شوند نزديک توپي چرخها و با فشردن ترمز لنتها به صفحه دايره وار يا همان ديسک مي گيرد و باعث توقف مي شود و انواع مکانيکي يا همان سيمي و نوع هيدروليک يا روغني دارد .
ترمز ديسک روغن (Hydraulic Disc Brake ): سيستم ترمز با فشار روغن درون لوله هاي باريک عمل مي کند.
ترمز ديسک سيم يا مکانيکي ( Mechanical Disc Brake ): سيستم ترمز که توسط سيم عمل مي کند .
صفحه ديسک( Rotor ): صفحه آهني با آلياژ خاص که لنتها بر روي اين صفحه عمل مي کنند .
گريپ (Grip ) : از جنس لاستيکي و فومي و ژله اي ساخته مي شود و محل قرار دادن و گرفتن فرمان توسط دستها است و بر دو سر فرمان قرار مي گيرد .
بازي کمک فنر(suspension travel): ميزان بالا و پايين رفتن کمک فنر ها
تنه خشک( hard tail):تنه ها يا دوچرخه هايي که کمک فنر عقب ندارند.
مسير مالرو: ( Single Trackيا Off Road)  مسيرهاي باريک کوهپيمايي يا محل رفت و آمد حيوانات اهلي و بارکش که به صورت مسيري تميز و کوبيده شده با حدودي مشخص است .
مسير فني(technical train): مسيري که به دليل باريک بودن مسير و قرار گرفتن در کنار پرتگاهها يا قرار داشتن دريک سرازيري تند يا داشتن موانعي نظير سنگهاي بزرگ يا ريشه درختان عبور از آنها نياز به مهارت و تجربه داشته باشد .
جفت کشيدن (Bunny Hop ) : بلند کردن و بالا کشيدن دو چرخ به طور همزمان در جهت عبور از چالها يا موانع يا حرکات نمايشي
کلاه فک دار ( Full Face Helmet ) : کلاه ايمني که تا قسمت فک را هم پوشش داده و شبيه کلاه ايمني موتور سيکلت بوده و در رشته دانهيل کاربرد دار