قوانین تبلیغات در ایران

نحوه برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغات محیطی :
نحوه انتخاب ابزارهای تبلیغات محیطی می بایست بر اساس یک برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی بوده و برنامه ریزی بایستی بر اساس اهداف از پیش تعیین شده باشد. فعالیت های بازاریابی برای دستیابی به اطلاعاتی مانند علاقه و دانش مخاطبان از نام تجاری ، تصور و رفتار مناسب ، و تصمــیم به خریـد طـراحی شـده اند.
تدوین اهداف بازاریابی بر عهده کارفرما است. مشاور تبلیغات بر پایه اهداف بازاریابی، اهداف و استراتژی های تبلیغاتی را تدوین نموده و راهکارهای اجرایی دستیابی به آن ها را فراهم می نماید .
با توجه به گران بودن هزینه های تبلیغاتی در این حوزه می بایستی قبل از ایجاد کمپین های تبلیغاتی

نحوه انتخاب ابزارهای تبلیغات محیطی برای یک کمپین تبلیغاتی
پس از تعیین اهداف و استراتژی های تبلیغاتی، مسیر دستیابی به اهداف با برنامه ریزی اجرایی در حوزه رسانه محیطی باید مشخص شود. یکی از مهم ترین و سخت ترین مراحل تهیه برنامه های تبلیغاتی محیطی ، تعیین بودجه تبلیغات و ایجاد بهترین تعادل ممکن میان بودجه تخصیصی و کارهای اجرایی به گونه ای است که بیشترین بازده از تبلیغات در نیل به اهداف اولیه حاصل گردد.
بر اساس بودجه تعیین شده و بازار هدف می توان بهترین و تاثیر گذارترین ابزارها را در این حوزه انتخاب کرد. با جستجوی ساده می توان رفتار های جامعه بازار هدف را شناسایی کرد و ابزارهای رسانه محیطی را که در دسترس هستند انتخاب و بهترین نتیجه بدست آورد.

قراردادهای تبلیغات محیطی
نگارش هر قراردادی اصول و قواعد کاری های مربوط به خود را دارد و در حوزه تبلیغات محیطی نیز نحوه نگارش قرارداد از موارد مهم و با اهمیت به شمار می آید.
چند مورد از سرفصل های مهمی که در قراردادهای تبلیغات محیطی حائز اهمیت می باشد بشرح ذیل است.
اکران های فرهنگی و دستوری از مواردی است که شرکت های تبلیغاتی در قراردادهای خود برای صاحب آگهی باید به آن اشاره داشته باشند.
با توجه به اینکه بیلبوردهایی که از طرف شرکت های تبلیغاتی به صاحبان کالا واگذار میگردد در مالکیت شهرداری می باشد و در اکثر قرارادها با شهرداری 11 ماه در اختیار شرکت های تبلیغاتی بوده و یک ماه آن در اختیار شهرداری برای اکران های فرهنگی و دستوری می باشد.
بر همین اساس شرکت های تبلیغاتی موظف هستند به ازاء هر روزی که طرح فرهنگی از سوی شهرداری بر روی تابلوهای صاحب آگهی نصب شود زمان آن به مدت قرارداد اضافه گردد.
وضعیت خاموشی برق بیلبوردها نیز از مواردی است که صاحبان آگهی باید بدانند که در قبال خاموشی های بیلبوردهای تبلیغاتی در شب چه برخوردی باید با شرکت های تبلیغاتی داشته باشند.
معمولا در ازاء هر سه شب خاموشی برق بیلبوردها به هر دلیلی که باشد یک روز کامل به قرارداد اضافه اکران تعلق خواهد گرفت.