سیستم واکس کارواش اتوماتیک

اینک در مورد طریقه ی انجام واکس خودرو در کارواش اتوماتیک توضیح میدهیم.
بعد از مرحله ی شستشو،خودرو وارد بخش واکس کارواش اتوماتیک کارنس میشود.در این قسمت واکس به صورت مایع با آب و باد مخلوط شده و توسط نازل های مخصوص یرروی ماشین اسپری میشود.باید هم چنین اضافه کرد که این واکس

کمک خشک کن است
از بین برنده ی الکتریسیته ی ساکن است

میدانیم،زمانی که آب برروی خودرو میریزد،مقداری از آن برروی خودرو باقی میماند.که این مقدار به علت وجود کربنات کلسیم در ساختار آب،در زمان خشک شدن و تبخیر آن سبب ماندن یک لایه ی سفید رنگ برروی رنگ خودرو میشود.این لایه به راحتی برروی خودروهایی با رنگ تیره قابل دیدن است.
واکس در حقیقت با ایجاد یک لایه ی محافظ برروی رنگ خودرو سبب خواهد شد مقدار آبی که برروی خودرو باقی میماند به حداقل آن برسد.
عملکرد واکس در کارواش اتوماتیک کارنس در حقیقت اینگونه است که دستگاه با اسپری کردن واکس و خاصیت خشک کن آن که توضیح داده شد،سبب این را فراهم میکند که آب برروی بدنه باقی نمانده و ازروی آن سر بخورد.
از بین برنده ی الکتریسیته ی ساکن استدر حقیقت واکس به نوعی الکتریسیته ی ساکن را از بین میبرد و این کار درنهایت باعث میشود که گرد و خاک برروی بدنه ی خودرو نچسبد.
منبع: شهاب ابتکار