سرویس های روزانه دیگ بخار

1. شير ورودي آب به داخل شيشه آب نما را ببنديد و شير تخليه آن را باز نماييد.

بخار بايد به سرعت از شيشه ها عبور نمايد اجازه دهيد براي 20-15 ثانيه بخار خارج شود. شير تخليه آب نما را ببنديد و شير ورودي آن را باز کنيد. آب بايد به سرعت وارد شيشه آب نما گردد. چنانچه اين عمل به کندي انجام شود يکي از مجراها مسدود شده که بايد در اولين فرصت رفع اشکال شود.
2. شير تخليه ديگ بخار را باز کنيد و اجازه دهيد تخليه براي مدت چند ثانيه انجام شود. (اين عمل جهت کاستن از املاح موجود در آب صورت مي گيرد)
3. در صورت کثيف بودن شيشه بازديد شعله در قسمت عقب ديگ مي بايست تميز گردد.
4. شعله کم (low) و شعله زياد (High) را بازديد نماييد.
5. فنجانک (cup در ديگ هاي بزرگ)‌ و نازل (Nozzle در ديگ هاي کوچک) مشعل به صورت روزانه توسط پارچه و پارافين و يا گازوئيل تميز شود.
توجه: براي انجام موارد فوق به هيچ وجه از ابزار برنده و يا نوک تيز استفاده نشود زيرا در صورت تکرار نازل يا فنجانک از تعادل خارج شده و بايد آنرا تعويض نمود.
6. اجزاي مشعل را بايد تميز نگه داشت. روغن هاي نشت شده را به طور روزانه پاک نموده و محل نشت نيز بايد آب بندي گردد. ادامه چرخش شير تا انتها به مدت 10 ثانيه پاکسازي مجراي بخار را انجام دهيد با چرخش عکس عقربه اي ساعت به حالت نرمال برگرديد. 

منبع: مشهد بويلر