دیگها ( مولدها) ی بخار

1- ديگ بخار چيست ؟
ديگ بخار ( مولد بخار ) محفظه اي است که با تغذيه آب به درون آن به کمک يک منبع گرمايي به طور پيوسته بخار توليد مي کند . در طرحهاي اوليه ديگ بخار ، پوسته اي ساده با يک لوله تغذيه و يک خروجي بخار بود که روي آن با آجر پوشيده مي شد . سوخت در داخل پوشش ديگ سوزانده مي شد و گرماي آزاد شده ، قبل از اينکه بيشتر آن به بيرون برود و تلف شود ، از روي سطح پاييني پوسته ( شبيه به کتري ) عبور داده مي شد . طراحان به زودي متوجه شدند که گرم کردن يک منبع بزرگ آب بازده کمي دارد .در نتيجه ، محصولات داغ احتراق را از ميان لوله هايي که در پوسته ديگ قرار داشتند و آب آنها را احاطه کرده بود عبور دادند . طرح لوله دود نه تنها سطح تماس آب با گرما را افزايش داد بلکه کمک کرد تا تشکيل بخار از آب توزيع يکنواخت تري پيدا کند. سپس ديگ هايي طراحي شد که در آنها آب از درون لوله ها و آتش از بيرون آنها عبور مي کرد . لوله هاي بيشتر و کوچکتر ، بازده بيشتري داشتند .

2- منظور از جاي بخار در ديگهاي بخار چيست ؟
فقط قسمتي از ديگ بخار را با آب پر مي کنند. فضاي باقيمانده جاي بخار ناميده ميشوند زيرا اين فضا براي جدا شدن بخار از آب و ذخيره اين بخار تا زماني که به بيرون فرستاده شود مورد نياز است .

3- سطوح گرمايي ديگ بخار از چه چيزهايي تشکيل ميشوند ؟
سطح لوله ها ؛ کوره ؛ صفحه لوله ها و کله گيهايي که در معرض تماس با محصولات احتراق دارند سطوح گرمايي را تشکيل مي دهند .

4- در ديگ هاي بخار منظور از خط آب و خط آتش چيست ؟
خط آب : سطحي که اب درون ديگ در آن قرار ميگيرد اين سطح بايد هميشه بالاتر از قسمتهايي از ديگ باشد که در معرض گرماي زياد قرار دارند و در صورتي که با آب پوشيده نشوند خسارت به بار مي آيد
خط آتش : بالاترين نقطه سطح گرمايي در معمولترين نوع ديگهاست ولي اين تعريف نمي تواند براي تمام ديگها صدق کند . خط آتش در ديگهاي کشتي ؛ سطح رديف بالايي لوله هاست و در ديگهاي لوکوموتيو بالاترين نقطه صفحه تاجي و در ديگهاي عمودي لوله – دودي از نوع بالا- تر صفحه لوله بالايي است يک فيوز گرمايي نيز در هر يک از اين ديگها به گونه اي قرارمي گيرد که قبل از پايين آمدن سطح آب به زير خط آتش اخطار دهد در ديگهاي لوله دودي عمودي بالا – خشک و در بسياري از انواع ديگهاي لوله – آبي خط معيني که نشان دهنده پايان سطح گرمايش آب باشد وجود ندارد و کف آبنما در اين ديگها به طور ساده نقطه اي را نشان مي دهد که سطح آب نبايد از آن پايينتر رود.