ديگهاي بخار لوله آتشي ( فايرتيوب)

اين ديگها از يك محفظة نسبتاً بزرگ استوانه اي با قطر زياد تشكيل مي شود كه محفظة احتراق و
لوله هاي بويلر را در بر ميگيرد. در اين نوع بويلر گازهاي داغ حاصل از احتراق از درون لوله ها عبور مي كند و حرارت را به آب كه در خارج از لوله ها قرار دارد منتقل مي كند. ديگهاي لوله آتشي براي مقاصد گرمايش پروسه هاي صنعتي بصورت ثابت و بصورت ديگهاي قابل حمل نيز توليد و بکار مي روند .

اين بويلر ها در ظرفيت كم از حدود چند صد كيلوگرم در ساعت تا حد اكثر 25 تن در ساعت توليد مي شوند. ديگهاي با ظرفيت 12 الي 15 تن در ساعت به بالا داراي دو محفظة احتراق ( لوله آتش ) و دو مشعل مي باشند. ( شكل صفحة بعد ) .توان توليد بخار در اين نوع بويلر پائين است. همچنين راندمان آن پائين است سيستم آن قديمي است. ديگهاي بخار لوله آتشي بعلت داشتن محفظة بزرگ آبِ تحت فشار از نظر فشار و ظرفيت محدوديت دارند و معمولاً براي فشارهاي پايين مانند 6 آتمسفر و كمتر و گاه تا 10 الي 12 آتمسفر طراحي مي گردد. البته اين محدوديت بيشتر يك محدوديت اقتصادي مي باشد زيرا بعلت وجود محفظه تحت فشار با قطر زياد نياز به ضخامت جداره زياد مي باشد كه اين مسئله از نظر مصرف مواد ،‌ مسائل ساخت و نيز مشكلات ديگر نظير تنشهاي حرارتي قابل توجه است.

اجزائي از ديگ بخار لوله آتشي
اين بويلرها معمولاً براي توليد بخار اشباع بكار مي روند. اما برخي از شركتها ، بويلرهاي لوله آتشي سوپر هيتر دار نيز توليد مي كنند ، كه د رموارديكه بخار داغ (Super heat) در تناژ كم مورد نياز است اين ديگها مقرون به صرفه خواهد بود . در شكلهاي زير شماتيك و محل قرار گيري سوپر هيتر نشان داده شده است:

1- سوپرهيتر 2- كولر كنترل كننده دماي بخار 3-شير كنترل كننده دماي بخار 4-خروج بخار
متذكر مي گردد كه در بويلر هاي كوچك محفظة‌ چرخش ساده و با عايق نسوز پوشانده مي شود.
در بويلر هاي بزرگتر محفظة چرخش از ديواره لوله آبي ساخته ميشود تا ضمن افزايش سطح حرارتي مشكلات تنشهاي حرارتي در محفظه هاي چرخش دود مرتفع مي گردد

1- سوپر هيتر
2- پمپ حفاظتي چرخش آب
3- كنترل كننده دبي براي حفاظت بويلر
4- سطح حرارتي براي خنك كردن بخار ( كنترل دماي بخار)
5- شير سه راه موتوري براي كنترل نهايي بخار
در اين بويلرها زمان رسيدن به فشار كاركرد ( از حالت سرد)‌ به نسبت ظرفيت در مقايسه
با بويلر هاي (بزرگ ) لوله آبي ، بعلت حجم زياد آب بيشتر است.
همچنين براي افزايش راندمان اين ديگها در مسير دود المانهاي حرارتي براي بالا بردن دماي آب تغذيه (Economizer) نصب مي شود با اينكار مي توان دماي دود ورودي به دودكش را تا حدود 140 درجه سانتيگراد كاهش داد و در نتيجه راندمان بويلر افزايش مي يابد. براي كنترل دماي دود نيز با استفاده از المانهاي حرارتي (ترموكوپلT ) توسط سيستم كنترل مربوط با تنظيم ميزان باز و بسته بودن دريچة كنار گذر دود (A) دماي دود خروجي را تنظيم مي كند.