درباره مقایسه لوله پلی اتیلن و لوله GRP

لوله پلي اتيلن نسبت به لوله GRP از ويژگيهاي بسياري برخوردار است.لوله پلي اتيلن و لوله GRP را ميتوان
از نظر استحکام کششي، بحث حمل و نقل، خاصيت شناور بودن و کاربرد در پروژه هاي دريايي، اتصالات،
بستر سازي، مقاومت در برابر خوردگي، استحکام در برابر ضربه و مقاومت فشاري با يکديگر مقايسه کرد
که در زير به صورت خلاصه به انها مي پردازيم.
•استحکام کششي لوله پلي اتيلن 24 برابر لوله grp مي باشد.در شرايط تنش کششي لوله پلي اتيلن دچار خزش ميشود اما لوله grp در چنين شرايطي رفتار داکتيل از خود نشان ميدهد و ميشکند.
•لوله پلي اتيلن با توجه به سبکي وزن در قسمت حمل و نقل هيچ گئنه تلفات و ضايعاتي ندارد.
•لوله GRP عموما در پروژه هاي دريايي بعلت خاصيت شکننده بودن مورد استفاده قرار نميگيرد و اين در حالي است که لوله پلي اتيلن قابليت شناور بودن روي اب را دارد و براي مصارف دريايي گزينه مناسبي هستند.
•زماني که در پروژه از لوله پلي اتيلن استفاده شود، امکان اتصال ساده همراه با انواع روشهاي جوشکاري فراهم ميشود. اما در لوله GRP امکان نشتي لوله زياد است. لوله و اتصالات پلي اتيلن
•شرايط بستر سازي براي لوله هاي GRP با توجه به ماهيت ضعيف خود لوله بسيار دشوار مي باشد. براي بسترسازي لوله GRP خاک اطراف لوله بايد تا حدي کوبيده شود که نيروهاي جانبي را بصورت يکنواخت به اطراف لوله اعمال نمايد و خاک بستر بايد خالي از هرگونه ماد الي باشد. اما در مورد لوله هاي پلي اتيلن به علت استحکام ذاتي خود لوله بستر سازي با خاکريزي سبک براي بسياري از کاربردها کفايت ميکند.
•همانطور که ميدانيد لوله پلي اتيلن در برابر بسياري از مواد شيميايي و مواد الي از مقاومت خوبي برخوردار است.لوله GRP نسبت به لوله پلي اتيلن در برابر مواد خورنده از مقاومت کمتري برخوردار است.
•زماني که لوله پلي اتيلن و لوله GRP در شرايط تست هيدرواستاتيک قرار ميگيرند، مقاومت در برابر فشار هيدرواستاتيک لوله پلي اتيلن بسيار بالاتر از لوله GRP است. بطوريکه لوله هاي پلي اتيلن که تا مرحله شکست تحت فشار قرار ميگيرند فقط دچار ترک ميشوند اما لوله grp تحت اين فشار مي شکنند.