درباره سیستم جریان آب و بخار

سيستم جريان آب و بخار
آب ورودي به واحد بويلر ابتدا به دستگاهي به نام هوازدا يا دي اريتور وارد مي شود . چرا که گازهاي نامحلولي مانند اکسيژن و دي اکسيد کربن سبب ايجاد خورندگي در لوله هاي بويلر مي گردد ، از اين رو بايد اين گازها را از جريان آب بويلر حذف نمود .با توجه به اينکه حلاليت بسياري از گازهااز جمله اکسيژن در آب با باا رفتن دما کاهش مي يابد ، يکي از روش هاي حذف گازها اين گازهاي حل نشده از آب ، حرارت دادن آن است . در دي اريتور فرآينده حذف اين گازهاي حل نشده و خورنده يک فرآيند فيزيکي و بر اساس گرما دادن مي باشد . با اينکه روش هواگيري مقادير زيادي از گازهاي حل نشده از آب را جدا مي کند ولي بازهم مقدار کمي اکسيژن در آب باقي مي ماند که بايد با روش هاي شيميايي جدا گردد .
اين دو مراحله يعني حرارت دهي و تزريق مواد شيميايي براي جداسازي گازهاي نامحلول در آب ، در اين دستگاه صورت مي پذيرد .پس از دي اريتور ، آب هواگيري شده توسط پمپ هاي خوراک به سمت بويلر ارسال مي گردد . در اولين بخش آب وترد اکونمايزر مي گردد .
ممکن است در بعضي ازبويلرها بخشي به نام اکونومايزر وجود نداشته باشد که در اين صورت آب مستقيما به مخزن بخار وارد مي گردد . از نکات مهم در اکونومايزر اين است که اولا نبايد آب ورودي به بويلر در اکونومايزر به جوش آيد چرا که در اين صورت هيچ آبي وارد مخزن بخار و لوله هاي بويلر نمي گردد و اين بخش ها در برابر گرماي زياد آسيب مي بينند و ثانيا با جذب حرارت زياد از دودکش و در صورتي که دماي جريان گاز دودکش از نقطه شبنم گاز کمتر مي گردد ، مقداري از جريان گاز به شکل مايع درآمده و امکان توليد کاسيدي فراهم مي گردد که در نهايت سبب خوردگي و فرسودگي خواهد گرديد. ديگ بخار
بعد از اين مرحله آب به مخزن بخار يا steam drum وارد مي شود . در مخزن بخار ،آب ورودي به بويلر از طريق لوله هاي پايين رونده يا down comer ها به سمت مخزن لجن يا mud drum ها مي رود . از آنجا جريان آب وارد لوله هاي بالارونده يا riser ها مي گردد . اين لوله هاي بالارونده هستند که بخش هاي مختلف کوره شامل ديواره ها ، کف و سقف را مي سازند . مشعل ها نيز در محفظه احتراق قرار دارند . آب در لوله هاي بالارونده گرماي زيادي را دريافت نموده و بخشي از آن تبديل به بخار مي گردد . مخلوطي از آب و بخار مجددا وارد مخزن بخار شده و در آنجا دو فاز بخار و آب از طريق عبور از مراحل جداکننده آب و بخار از يکديگ جدا مي شوند .
فاز بخار پس از عبور از مراحل مختلفي که براي جداسازي ذرات آب از بخار در درون مخزن بخار در نظر گرفته شده اند ، از آب جدا شده و از طريق خطي جداگانه و خروجي هاي بالاي مخزن بخار ، وارد يک خروجي بخار مي گردد . فاز مايع مجددا براي تبديل شدن به بخار ،مسير قبلي رااز لوله هاي پايين رونده ، مخزن لجن ، لوله هاي بالارونده و ورود مجدد به مخزن بخار طي مي کند . بخار خروجي از مخزن بخار بصورت بخار اشباع مي باشد . در صورتي که نياز به بخار سوپرهيت باشد ، بخار توليد شده را وارد بخش سوپرهيتر مي کنند . بخار اشباع در سوپرهيترها بوسيله گازهاي حاصل از احتراق ،گرم شده و به شکل سوپرهيت در مي آيند . سوپرهيترها سبب حذف ذرات رطوبت از بخار و افزايش دماي آن به دماهاي بالاتر از اشباع مي گردند . ممکن است سوپرهيترها يک يا دو مرحله اي باشند .