درباره سپتیک تانک پلی اتیلن

در تصفيه انواع فاضلابها به خصوص فاضلابهاي بهداشتي از سپتيک تانک بصورت گسترده اي استفاده مي شود. سپتيک تانک يک واحد پيش تصفيه است که باعث کاهش بار آلودگي فاضلاب به ميزان 30-25 درصد مي شود. فرآيندهاي فيزيکي و بيولوژيکي اصلي ترين فرآيندهايي هستند که در سپتيک تانک باعث تصفيه فاضلاب مي شوند. اين فرآيندها عمدتا شامل ته نشيني، شناورسازي و فرآيندهاي بي هوازي بيولوژيکي بوده که هرکدام بخشي از بار آلودگي را کاهش مي دهند.
سپتيک تانک يکي از روشهاي نخستين بين روشهاي گوناگون تصفيه فاضلاب ميباشد که توانايي کاهش آلودگي فاضلاب تا بيش از 50 درصد را داراست و در بسياري از موارد با توجه به شرايط زيست محيطي ميتواند روشي مناسب و مقرون به صرفه در پروژه ها مورد استفاده قرار گيرد.
از نظر ساختمان مي توان گفت سپتيک تانک پلي اتيلن مخزني است که توسط حداقل يک ديواره به دو بخش نامساوي تقسيم شده است. در بخش اول در سپتيک تانک پلي اتيلني مواد و ذرات درشت ته نشين شده و در کف مخزن پلي اتيلني انباشته مي شوند. چربي ها و روغن هاي شناور نيز بر روي سطح مايع درونسپتيک تانک پلي اتيلني تجمع مي نمايند. لوله و اتصالات پلي اتيلن
ميکروارگانيسم هاي موجود در فاضلاب در شرايط بي هوازي بخشي از مواد آلاينده را تجزيه نموده و باعث کاهش بار آلودگي فاضلاب درون سپتيک تانک مي گردد. ديواره تعبيه شده بين ناحيه اول و دوم سپتيک تانک پلي اتيلن باعث ممانعت از عبور مواد ته نشين شده و چربي هاي شناور ناحيه اول به ناحيه دوم مي گردد.
بدين صورت پساب زلال شده درون سپتيک تانک پلي اتيلن به بخش دوم منتقل شده و در نهايت پساب سپتيک تانک از طريق يک لوله خروجي از مخزن سپتيک تانک بيهوازي خارج مي گردد. پساب خروجي معمولاً وارد چاه جذبي مي گردد.
از سپتيک تانک همچنين جهت پيش تصفيه، تصفيه بيهوازي فاضلاب، متعادل سازي و يا ايستگاه پمپاژ فاضلاب استفاده مي شود.
اجزاي مهم هر سپتيک تانک عبارتند از:
1.سيستم ورودي فاضلاب: شامل لوله و بافل (ميانگير) ورودي است.
2.مخزن اوليه سپتيک تانک: که بيشترين حجم سپتيک تانک را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم کل سپتيک تانک مربوط به اين بخش است.
3.ديواره جداکننده: که باعث جلوگيري از ورود لجن و چربي و روغنهاي شناورشده به مخزن زلال سازي مي شود.
4.مخزن زلال سازي: اين مخزن تقريبا 30 درصد حجم کل سپتيک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاري از مواد قابل ته نشيني و شناوري تجمع مي يابد.
5.خروج بيو گاز (تهويه): از طريق اين مجرا گازهاي توليد شده ناشي از فرآيندهاي بي هوازي تصفيه فاضلاب که عمدتا متان است از سپتيک تانک خارج مي گردد.
6.سيستم خروجي فاضلاب: شامل بافل و لوله خروجي سپتيک تانک مي باشد.