درباره بهينه سازي آب دیگ بخار

در زير آب ناپيوسته نياز به افزايش هاي شديد كوتاه مدت آب تغذيه است كه احتياج به تلمبه آب تغذيه قوي تري از وضعيت زير آب دايمي دارد. علاوه بر اين در زير آب ناپيوسته املاح موجود در آب ديگ بخار دايم درحال تغيير است (6-4) اين امر باعث نوسانات سطح آب در ديگ بخار به علت تغييرات اندازه حباب هاي بخار و توزيع آنهاست كه تغييرات غلظت املاح رابه همراه دارد.

در ديگ هاي لوله-آبي، چنانچه زيرآب زدن ازمخزن هاي پاييني يا سرشاخه ها انجام شود،اين امر موجب اختلال در چرخش آب و ايمني ديگ بخار خواهد شد. از طرف ديگر زير آب ناپيوسته باعث جريان شديد كوتاه مدتي خواهد شد كه مي تواند رسوبات جمع شده در قسمت هاي تحتاني ديگ بخار را جابجا كند.اين امر در ديگ هاي لوله-آتشي كه دقت كمتري در بهينه سازي آب آنها صورت مي گيرد، اهميت زيادي دارد. در اينگونه موارد، زير آب زدن بايد فقط در حالتي كه بار ديگ بخار پايين است، انجام شود.

محاسبه مقدار زير آب لازم جهت كنترل غلظت املاح توسط موازنه جرمي املاح وارد شده و خارج شده از ديگ بخار انجام مي شود. در فشارهاي پايين مي توان از مقدار املاح خارج شده توسط بخار از ديگ بخار صرف نظر كرد، زيرا در اين مقدار TD مجاززياد است و تاثير مهمي بر مقدار محاسبه زيرآب ندارد. در فشارهاي بالا كه مقدار TDS مجاز كم است، املاح موجود در بخار نيز نقش عمده اي در محاسبات دارد.