تقسيم بندی انواع بويلر

ديگ بخار (BOILER , STEAM GENERATOR)
تعريف : ديگهاي بخار براي توليد بخار آب گرم بمنظور توليد برق ، استفاده در پروسه هاي صنعتي و گرمايش بكار مي روند. ديگهاي بخار بر اين اساس طراحي مي شوند كه انرژي را كه معمولاً از احتراق سوختها بدست مي آيد به سيال درون ديگ انتقال مي دهند و بخار يا آبگرم با فشار ، درجه حرارت و كيفيت مورد نياز توليد مي كنند و در اين روند بايستي ضايعات حرارتي تا حد ممكن كاهش يابد. صنايع شيميايي ، دارويي ، غذايي ، توليد كاغذ ، قند و شكر و… از صنايعي هستند كه هر يك به نحوي از بويلر استفاده مي كنند. در يك نگاه اجمالي مي توان مجموعه بويلر را به صورت زير تشريح كرد:
بويلر مجموعه اي است شامل اجزائي نظير درام ، سيستم چرخه طبيعي ، سيستم چرخه اجباري ، كوره ، سوپر هيتر ، ري هيتر ، اكونومايزر ، علاوه بر اجزاي فوق هر بويلر شامل دو فن كشش اجباري ، دو فن تزريق ، دوگرمكن هوا ، چهار گرمكن هوا به وسيله بخار هم چنين تجهيزات اشتعال سوخت و سيستم شستشو دهنده اتوماتيك مي باشد. كوره و ناحيه HRA (بازيابي حرارتي) از ديگر قسمت هاي يك بويلر است كه عمل احتراق در ناحيه كوره صورت مي گيرد و محصولات احتراق با گذشتن از ناحيه بازيابي حرارت بخار را سوپر هيت كرده و همچنين تجهيزاتي كه صرفه هاي اقتصادي اقتصادي را موجب مي شوند نظير اكونومايزر را حرارت دهي مي كنند. قسمت هاي كف ، سقف ، جلو و ديواره هاي كناري بويلر كه ناحيه كوره HRA را تشكيل مي دهند از لوله هايي ساخته شده كه آب در آنها جريان داشته و به ديواره هاي آبي (WATER WALL) معروفند
درديوار بويلر 16 مشعل و در ديواره عقب كوره 8 مشعل ديگر در رديف هاي چهار تايي بصورت عمودي جا سازي مي شوند كه عمل اشتعال سوخت را به عهده دارند.

تقسيم بندي ديگهاي بخار :
ديگهاي بخار از ديدگاههاي مختلف مانند ، ساختمان ، ظرفيت ، كار كرد ،‌ نوع سوخت و غيره قابل
دسته بندي مي باشند.
دسته بندي ديگها از نظر مصرف :
1- ديگهاي تهية آبگرم
2- ديگهاي تهية بخار
1- ديگهاي آبگرم داراي ظرفيتهاي نسبتاً پايين مي باشند و آبگرم را براي مصارف و پروسه هاي صنعتي و نيز بمنظور استفاده در گرمايش صنعتي و خانگي ،‌ تهيه مي كنند. ظرفيت اين ديگها را معمولاً بصورت مقدار انرژي حرارتي منتقل شده به آب ( KW يا MW) نشان ميدهند در حاليكه ظرفيت ديگهاي بخار را با مقدار تناژ بخار توليدي بيان مي شود . بعنوان مثال يك ديگ آبگرم بظرفيت1MW با احتساب راندماني حدود 80% قادر است قريب 7 تن آب را در ساعت از دماي 20 0c به دماي
120 0c گرم كند.
ديگهاي بخاربازيافت حرارتي براساس كاربردهاي موردنظر به دودسته كلي تقسيم ميشوند:
الف : ديگهايي كه بازيابي حرارت در آنها بعنوان هدف ثانويه مطرح بوده و هدف اصلي سرد كردن سيال گرم در يك فرايند صنعتي مي باشد. با توجه به كاربرد مورد نظر دماي سيال خروجي بايد در يك محدوده مشخص كنترل گردد كه اين كار با روشهاي گوناگوني انجام مي گيرد و رايج ترين روش باي پس كردن
بسياري از كارخانجات شيميايي از جمله واحد هاي توليد هيدروژن و اسيد سولفوريك از اين نوع ديگها استفاده مي نمايند.
ب: دسته دوم ديگهايي مي باشند كه به هدف بيشترين بازيابي حرارت از گازگرم و با توجه به مطالعات اقتصادي و فني (خوردگي و … ) طراحي مي شوند. مهمترين كاربرد اين ديگها در سيلكهاي تركيبي و سيستم هم توليدي (Congeneration) مي باشد.
ديگهاي بخاربازيافت حرارتي براساس قرارگيري سيال گرم وسردنسبت به ديگ به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:
الف – ديگهاي آبگرم لوله آتشي ( Fire Tube) : فشار اين ديگها معمولا 6 آتمسفر و كمتر مي باشد و با اطمينان خوب قادر به تهية آبگرم تا دماي 120 0 cمي باشند ، بدون اينكه مشكل ايجاد بخار در سيستم وجود داشته باشد. (درفشار 6 آتمسفردماي اشباع 158 0 c مي باشد.) ب- ديگهاي بخار لولة آبي