تشريح فرآيند بازرسی ديگ بخار مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 4231

بازرسان ديگ بخار :

*بازرسان آن چنان كه در اين قسمت به آنها رجوع مي شود بايد افرادي باشند كه توسط سازمانهاي بازرسي كه به عنوان مرجع معتبر بازرسي در كشور محل ساخت و يا نصب شناخته شده ‏اند , استخدام شده و آموزش مي يابند .
بازرس , براي اهداف بازرسي و يا گواهي نمودن ديگ هاي تحت مقررات اين استاندارد بايد مستقل از سازنده و خريدار بوده و در استخدام هيچيك از آنها نباشد , بجز در مواردي كه ديگ بخار توسط سازمانهاي دولتي و يا تحت تكفل خريداري مي‏ شوند . در اين موارد واحدهاي بازرسي برسميت شناخته شده اين سازمانها مي توانند بازرسي هاي مقرر شده در اين استاندارد را انجام دهند .
1-2 بازرسي در جريان ساخت ديگ بخار :

1-2-1 هر ديگ بخار در طول ساخت بايد توسط بازرسين رسمي و يا گواهي شده از طرف مرجع معتبر بازرسي , مورد بازرسي قرار گيرد . به منظور اطمينان از اينكه مواد , ساخت و آزمايش‏ها از تمامي جهات مطابق اين استاندارد باشند , بازرسي‏هاي كافي بايد انجام گيرند .
مرجع معتبر بازرسي حق دارد كه خواهان شواهدي دال بر انطباق طرح با اين استاندارد باشد .
مرجع معتبر بازرسي بايد به كارهاي سازنده ديگ بخار مادامي كه كار در حال انجام يافتن است , دسترسي داشته و بايد در بازرسي از مراحل ساخت و در رد هر قسمتي كه با اين استاندارد مطابقت نمي‏نمايد آزاد باشد .
مرجع معتبر بازرسي بايد قبل از شروع ساخت ديگ بخار , سازنده را از مراحلي از ساخت كه در آنها آزمايشات ويژه مواد انجام خواهد شد , آگاه سازد , و سازنده بايد مرجع معتبر بازرسي را از اينكه اين مراحل چه زماني فرا خواهند رسيد , آگاه نمايد , ليكن اين امر نبايد از انجام آزمايشات مرجع معتبر بازرسي در هر يك از مراحل ديگر و يا از رد مواد و طرز كار در هر زماني كه خراب تشخيص داده شوند , جلوگيري نمايد .
1-2-2 مرجع معتبر بازرسي بايد آزمايش‏ها را در مراحل زير به عمل آورد :
الف : زماني كه ورقها به كارگاه سازنده ديگ بخار مي رسد :
1- علائم مشخصه روي ورقها با آنهائي كه در گواهي نامه سازنده ورق ثبت شده بازرسي گردد .
2- نتايج گزارش شده از خواص مكانيكي و شيميائي در گواهينامه سازنده ورق با خصوصيات ارائه شده در استاندارد كنترل شود .
3- نظارت براي علامتگذاري صفحات آزمايشي جهت شناسائي قبل از اينكه ورق‏هاي مادر بريده شوند .
ب : زماني كه ورقهاي پوسته و صفحات انتهائي شكل داده شده و لبه‏ هاي ورقها براي جوشكاري آماده شده باشند , و زماني كه صفحات آزمايشي متصل مي شوند .
ج : در خلال مراحل مختلف جوشكاري زير , در صورت تناسب با روش جوشكاري و همانگونه كه بين سازنده و مرجع معتبر بازرسي توافق شده باشد .
1: زماني كه اولين لايه جوش در امتداد درزهاي اصلي و صفحات آزمايش گذاشته مي شود .
2: زماني كه اين درز جوش‏ها در يك طرف كامل شده و براي جوشكاري طرف ديگر ديگ بخار آماده مي شوند .
3: به هنگام تكميل شدن جوشها .
د : بازرسي فيلم‏ هاي پرتونگاري و يا گزارشات آزمايش غير مخرب .
ه : زماني كه نمونه‏ هاي آزمايش جوش از صفحه آزمايشي كه قبلا انتخاب شده است , جهت گواهي آزمايشات مورد نياز آماده شده باشند .
و : زماني كه دريچه ها آماده شده‏اند , زماني كه لوله ‏هاي پايه و يا اتصالات مشابه در جاي خود خال جوش شده‏اند و متعاقبأ به هنگام تكميل ديگ بخار .
ز : به هنگام تكميل ساخت ديگ بخار , در طول آزمايش هيدروليكي و دوباره پس از پايان آزمايش جهت بازرسي داخلي و خارجي .