بهينه سازی آب دیگ بخار

آزمايش آب تغذيه و آب ديگ بخار

بامشخص شدن پارامترهاي كنترل آب تعذيه و آب ديگ بخار ،اين موارد در كتابچه هايي كه توسط سازندگان تهيه مي شود در اختيار استفاده كنندگان قرار داده مي شود ، و اين وظيفه استفاده كنندگان است كه شرايط مناسب آب رادر محدوده اي مشخص جهت حصول حداكثر آمادگي و عمر ديگ بخار ، تامين نمايند. اين امر مستلزم آزمايش هاي تجزيه اي منظم و آب ديگ بخار است كه توصيه هاي سازندگان ديگ بايد دقيقا به كارگرفته شود. در صورت عدم دسترسي به آزمايشگاهي مجهز در محل ،مي توان از كيتهاي آزمايش كه توسط سازندگان واحدهاي بهينه ساز آب ارايه مي شود، استفاده كرد و كاركنان را با آن آشنا كرد. نگهداشت ديگ هاي سرد ،حفاظت سطوح داخلي(سمت آب) اگر ديگ بخار براي مدتي از سرويس خارج بماند و لزومي به بازرسي و تميز كردن داخل آن نباشد،جهت حفاظت قسمتهاي تحت فشار آن در مقابل خوردگي بايد روشهاي مناسب نگهداشت ديگ بخار رابه كار برد. اين نگهداشت بادو شيوه مرطوب وخشك انجام مي شود.
نگهداشت با شيوه مرطوب

در ديگ هاي مولد آب گرم،تمام سيستم آب گرم و ازجمله ديگ بخار را بايدكاملا پراز آب بهينه شده نمود.در نگهداشت هاي كوتاه وميان مدت ،مثلا سه ماه، از شيوه مرطوب براي ديگ هاي مولد بخار استفاده مي شود.دراين گونه موارد ،ديگ و داغ كننده هاي بخار-درصورت موجود بودن –با آب بهينه شده وبدون هوا كاملا پر مي شود.جهت ازبين بردن اكسيژن موجود در آب و تنظيم pH آن بين 10تا11،به مقدار كافي سولفيت يا هيدرازين و آمونياك به آب ديگ بخار اضافه مي شود . شرايط فوق بايد به طور مرتب بررسي ودر صورت لزوم اقدامات لازم صورت گيرد. استفاده از آمونياك و هيدرازين برسولفيت سديم ترجيح داده مي شود زيرا هر دو فرار بوده است و املاح آب را افزايش نمي دهد . علاوه براين چون رسوبي ايجاد نمي شود،احتياج به تخليه ديگ بخار و صرف وقت در زمان راه اندازي مجدد ديگ بخار نيست .ممكن است اختلاط كامل آب و مواد شيميايي توسط تلمبه لازم شود. علاوه براين مسايل انقباص وانبساط به علت تغيير دما بايد مورد توجه قرار گيرد. به حفاظت ديگ بخار در مقابل يخ زدگي ،به خصوص باديگ هاي واقع در فضاي باز نيز بايد توجه شود. اين عمل با وارد كردن المانهاي گرم كننده در نقاط مناسب ديگ بخار انجام مي گردد.
نگهداشت باشيوه خشك

درنگهداشت طولاني تر ،بايد ديگ بخار راكاملا تخليه،تميز ودرصورت لزوم به كمك هواي گرم آن راخشك نمود.سپس باقراردادن كيسه يا سبدهايي ازخشك كننده ها نظير سيليكاژن درهريك ازمخزنهاي ديگ هاي لوله-آبي يا پوسته ديگ هاي لوله –آتشي ،ديگ بخار رابه حالت خشك نگهداري كرد.پس ازآن بايد ديگ را كاملا بست و از نفوذ هوا به آن جلوگيري نمود. بازديد منظم خشك كننده بايد انجام شود و درصورت لزوم كمبود آن تامين گردد. مي توان ازجريان منظم هواي گرم در درون ديگ بخار باقرار بخار برقي درآن به جاي استفاده از خشك كننده ها استفاده كرد.به محلهاي غيرقابل تخليه ديگ بخار نظير داغ كننده هاي معلق بخار و لوله كشيهاي مربوط به ابزارهاي دقيق وملحقات ديگ بخار نيز بايد توجه كافي نمود،پس از خشك كردن باهواي گرم مي توان از هواي فشرده جهت خارج ساختن آب ازلوله استفاده كرد.
تميزكردن سطوح داخلي(سمت آب)

بهينه سازي آب و سيستم تغذيه آب ديگ بخار( قسمت دهم) شستشوي شيميايي
شستشوي شيميايي يكي ازمراحل راه اندازي ديگ بخار بعدازتعميرات كلي ويا تشكيل فوق العاده رسوب يا ساير تركيبات درداخل ديگ بخار به علت اختلال درفرآيند بهينه سازي آب است.شستشوي شيميايي ديگ بخار هنگام راه اندازي اوليه ديگ هاي نو به منظور تميزكردن روغن، گريس و ساير ذرات به جاي مانده درزمان ساخت آنها و به خصوص پس ازمنبسط كردن لوله ها (هنگام رول كردن آنها)در ديگ هاي لوله آبي ،انجام مي گيرد،شستشوي شيميايي معمولا يك جوشش قليايي است كه تركيبي از سود سوزآور ،كربنات كلسيم وتري سديم فسفات ،ياموادشيميايي ويژه به نسبتهاي معيني كه سازندگان ديگ ها مشخص مي كنند.به آب ديگ بخار اضافه مي شوند.سپس ديگ را به منظور بالا بردن دماي فلز و محلول درون آن روشن مي كنند تا روغن وگريس از فلزجدا شده وآب در ديگ بخار جريان يابد. پس ازجوشش ، تمام رسوبها ومواد ته نشين شده در مخزنها و سرشاخه لوله ها،خارج شده و ديگ بخار را با آب تميزشستشو مي دهند.شستشوي اسيدي نيز درزمان راه اندازي ديگ بخار جهت خارج سازي لايه هاي رسوبي حاصل از Hot rolling و تركيبات سيليسي ازقسمتهاي تحت فشار (بالاي64 bar)صورت مي گيرد،زيرادرفشارهاي بالا شرايط آب ديگ بخار از حساسيت بيشتري برخورداراست.به طور كلي در اين شستشو ازيك محلول اسيد رقيق و ماده شيميايي كند كننده فعل و انفعال جهت حفاظت سطوح ديگ بخار درمقابل خوردگي اسيدي استفاده مي شود.محلول اسيدي توسط تلمبه اي درسراسر ديگ به چرخش درمي آيدتاكليه اجزاء آن را تميز نمايداجراي اين عمل توسط چرخش طبيعي آب ،به علت وجودمدارهاي متعدد وموازي آب ديگ بخار به آساني انجام نمي گيرد. اين شستشو بايد توسط كارشناسان مجرب باامكانات كافي و تهميدات لازم جهت تخليه ديگ بخار انجام شود.خارج سازي رسوبات وغيره ،كه درضمن شستشو ايجادشوند باوسايل مكانيكي توسط پاك كننده هاي چرخشي واستفاده از گردنده هاي قابل ارتجاع صورت مي گيرد.ديگ هاي مدرن فشار بالا كه از لوله هاي جوشي استفاده مي كنند،از نظر دستيابي به اجزاي ديگ بخار به خصوص در محفظه احتراق و لوله هاي پيش گرمكن آب تغذيه(اكونومايزر)بسيار محدود هستند، بنابراين فقط به كمك شستشوي اسيدي تميز مي شوند. مواد شيميايي مصرفي بستگي به نوع رسوبات دارد كه توسط متخصصهاي اين فن معرفي و اجرا مي گردد. به طوركلي شستشوي شيميايي گران و پرزحمت است ،بنابراين جلوگيري از ايجاد رسوب اجراي صحيح بهينه سازي آب است.رسوبات موجود در داغ كننده هاي بخاركه بر اثر تراوش املاح يا غليان آب حاصل مي شود توسط شستشوي با آب خارج مي گردد.
بهينه سازي آب و سيستم تغذيه آب ديگ بخار( قسمت دهم) دميدن بخار :
قبل از راه اندازي توربين هاي بخار ، ابتدا تمام شبكه داغ كننده بخار و لوله هاي مربوطه را با بخار آب شستشو مي دهند. براي اين منظور پس ازروشن كردن ديگ بخار ، تمام شبكه داغ كننده بخار و لوله هاي مربوطه را تا نزديك توربين ،با بخار آب و باسرعتي بالاتر از MCR به محلي كم فشار (معمولا فضاي باز)بادميدن بخار شستشو مي دهند.درمقابل دهنه خروجي بخار صفحه فولادي صافي قرارمي دهندكه با برخورد ذرات ناخالص ناشي از رسوبات وفلزهاي جوشكاري ،خراشهايي براين صفحه واردشود. دميدن بخار و تعويض صفحه تا قطع كامل خراشها و اطمينان از تميزشدن كامل مسير بخار ادامه مي يابد. براي ايمني بيشتر، مي توان لوله كشي ويژه اي جهت خروج بخار در نظر گرفت. در مجموعه اي از ديگ بخار، با گسترش لوله كشي شبكه و مصرف كننده هاي مختلف، توجه بيشتري به پاك شدن مسير بخار ضرورت دارد.