بررسی لوله های پلی اتیلن چگالی بالا

لوله هاي پلي اتيلن سنگين چگالي بالا در حوزه وسيعي از خطوط لوله شهري، صنعتي، دريايي، حفاري، دفن زباله و کشاورزي به کار مي روند کاربرد مطلوب اين دسته از لوله ها در موقعيت هايي چون سطح زمين،حالت مدفون، شناور و. سطوح زير دريا آزمايش و به اثبات رسيده است
اين لوله ها قابليت انتقال آب آشاميدني، فاضلاب، موادشيميايي،دوغاب، و پسماندهاي خطرناک و گازهاي فشرده را دارند. استفاده از لوله هاي پلي اتيلن در صنايع نفت و گاز سابقه اي طولاني دارد .
درمقايسه با ساير لوله ها کمترين ميزان تعمير و نگهداري را براي توزيع گاز شهري دارند. در گذشته به دليل مسائل مربوط به نگهداري آنها در برابر خوردگي و آثاري که به مرور در نتيجه خوردگي ناشي از کلر موجود در آب در لوله هاي پلي اتيلن به وجود مي آمد.
ازاين لوله ها در شبکه هاي آبرساني استفاده چنداني نمي شد؛ اما امروزه اين نقيصه ها در لوله هاي پلي اتيلن سنگين برطرف شده است و استفاده از اين لوله ها در شبکه هاي آبرساني رو به رشد است. لوله و اتصالات پلي اتيلن

بررسي ساختار شيميايي
پلي اتيلن ها خانواده اي از گرمانرم ها ترموپلاستيک ها هستند که از طريق پليمريزاسيون گاز اتيلن به دست مي آيند. اين پليمريزاسيون تحت فشار و دماي بالا و در حضور کا تاليست هاي فلزي انجام مي شود . تحت اين شرايط، مولکول هاي اتيلن به زنجيره هايي به طول ?? تا ????? واحد تبديل مي شوند و گاز اتيلن به يک ماده جامد سفيد کريستالي تغيير حالت مي دهد.
پلي اتيلن شامل ساختار بسيار ساده اي است، به طوري که ساده تر از تمام پليمرهاي تجاري است. يک مولکول پلي اتيلن زنجير بلندي از اتم هاي کربن مي باشد که به هر اتم کربن آندو اتم هيدروژن چسبيده است.
پلي اتيلني که تعداد زنجيره هاي جانبي آن کم و طول آنها کوتاه باشد، پلي اتيلن سنگين ) پلي اتيلن خطي ( ناميده مي شود . در اين حالت هيچ شاخه اي در مولکول وجود ندارد
پلي اتيلن خطي سخت تر از پلي اتيلن شاخه اي است، اما پلي اتيلن شاخه اي آسانتر و ارزانتر ساخته مي شود . شکل اين پليمر کريستالي است.
پلي اتيلن خطي محصول نرمالي با وزن مولکولي ?????? تا ?????? گرم است که آن را???/?تا???/? گرم بر سانتي متر مکعب / ? تا ??? / تحت فشار و دماهاي نسبتاً پايين پليمري زه مي کنند.
چگالي آن بين ??? است و آن را بيشتر به وسيله فرايند پليمريزاسيون، که زيگلر ناتا ناميده مي شود، تهيه مي کنند تفاوت هاي خواص پلي اتيلن نوع سبک و سنگين به اندازه اي زياد است که کاربردهاي آنها را کاملاً متفاوت ميکند و مي توان آنها را از دو خانواده گوناکون فرض کرد.