انواع مختلف بويلرهاي مورد استفاده در صنعت

1-هيترهاي گازي غير مستقيم(Indirect Heater):
ازنوع fire tube ميباشند و يکي از موارد استفاده آنها گرم نمودن گاز طبيعي پس ازفشارشکن(گاز شهري) است.

2-هيترهاي گازي مستقيم (Direct Heater):
که به کوره پالايشگاهي نيزمعروف بوده و از نوعWater Tubeهستند.لوله ها بطور مستقيم درمعرض شعله وحرارت هستند(تشعشع صورت مي گيرد) و بخش کويل گونه که درمعرض انتقال حرارت جابجايي مي باشند.

3-بويلرهاي واکنش شيميايي(راکتور):
بويلر بازياب حرارتي (Recovery Boiler) واستوانه اي شکل مي باشند که در مجتمع هاي پتروشيمي مورداستفاده قرار مي گيرند و کويلهاي حرارتي آنها بصورت مارپيچي در صفحه مي باشند.

4-بويلرهاي سيکل ترکيبي: (Heat Recovery Steam Generator)
اين بويلرها از نوع بازياب مي باشند و جهت استفاده ازانرژي گازهاي خروجي نيروگاه گازي(توربين گازي) استفاده ميشوند(شکل-3). نيروگاه سيکل ترکيبي در واقع ترکيبي است بين نيروگاه بخار و توربين گاز جهت افزايش راندمان کلي سيستم، در اين نوع، بخش توربين گاز مي تواند از سيستم جدا شده و خود مستقل کار کند.

3- بويلر سيکل ترکيبي

5-بويلرهاي بازيافت(Recovery Boiler):
که در بخش کوره هاي ذوب مورد استفاده قرار ميگيرند. اين بويلرها درمجتمع هاي ذوب فلزات درمسير مستقيم مدار ذوب نصب مي شوند وامکان جدايش آنها از سيستم در حال کار وجود ندارد.

6-بويلرهاي زباله سوز:(Incinerator Boiler)
هدف اصلي ازبين بردن زباله هاي شهري و خانگي مي باشد ضمن اينکه با اين عمل برق نيز توليد ميشود. اين بويلرها به تجهيزات اضافي قبل و بعد از بويلر نياز دارند(جهت انباشت زباله و تخليه خاکستر).

7-بويلرهاي ذغال سنگ سوز(Coal Boiler):
دراين بويلرها نيز به دليل استفاده از ذغال سنگ به عنوان سوخت به تجهيزات جانبي قبل و پس از بويلر نياز مي باشد. ديگ بخار


اجزاء بويلر:
هر بويلراز اجزاءگوناگوني تشکيل شده است که هرکدام جهت هدفي خاص دربويلرنصب مي شوند. قسمتهاي مختلف بويلر با توجه به نوع کارکرد به چند دسته کلي تقسيم مي شوندکه عبارتند از:

اجزا تحت فشار(Pressure Part) :
به تمام قسمتهايي که از داخل آنها آب يا بخار عبور مي کند(مثل لوله ها و هدرها)و فشار داخل آنها نسبت به محيط اطراف بسيار بيشتر است اجزاء تحت فشار مي گويند(شکل-4). بطور کلي مسير آب ازپمپ تغذيه آب بويلر (Boiler Feed Water) تا خروجي سوپرهيترها(Super Heater) به اجزاء تحت فشار معروفند که به ترتيب عبارتند از:
لوله اصلي تغذيه آب(Main Feed Water Pipe) :
انتقال دهنده آب از خروجي پمپ تغذيه بويلر تا هدر ورودي اکونومايزر مي باشند.
هدر ورودي اکونومايزر (Economizer Inlet Header):
به طورکلي وظيفه هر هدر توزيع يا جمع نمودن سيال(آب يا بخار)مي باشد.
الف) هدر توزيع کننده: اگر تعداد خروجي هاي هدرنسبت به وروديهاي آن بيشترباشد، هدرتوزيع کننده است. به عبارتي هدر ورودي مي باشد.
ب‌) هدر جمع کننده: اگر تعداد وروديهاي هدرنسبت به خروجي هاي آن بيشتر باشدهدر از نوع جمع کننده يا هدر خروجي مي باشد.