انتخاب ديگ بخار لوله آبی

ديگ هاي بخار با چرخش اجباري آب :

اين ديگ ها از نوع تك مخزني هستند كه قسمت اعظم چرخش آب آنها توسط تلمبه صورت مي گيرد. اين تلمبه اختلاف فشار لازم جهت چرخش اب در لوله هاي ديگ بخار را تامين مي نمايد (شكل 2-6).
عموما اين ديگ را براي فشارهاي بالاي 150bar يا فشارهاي پايين جهت موارد خاص كه طراحي آنها به گونه اي است كه چرخش طبيعي آب كفايت نمي كند، مانند ديگ بخار عملياتي بازيافت حرارتي به كار مي برند.
انتخاب ديگ بخار لوله آبي (واتر تيوب)
ديگ هاي بخار يك سويه :
در اين ديگ بخار آب توسط تلمبه هاي تغذيه از طريق يك سري لوله هاي نازك كه تشكيل اكونومايزر، سطوح تبخير كننده و در آخر لوله هاي داغ كننده بخار (چنانچه در نظر گرفته شده باشند) را مي دهند عبور مي كند.
تقريبا تمام آب تغذيه به جز قسمت ناچيزي از آن، تبديل به بخار مي گردد. باقيمانده آب در جدا كننده آب از بخار، در مخزني جمع شده و به عنوان زير آب جهت خارج سازي املاح تغليظ شده، خارج مي گردد.
در صورت لزوم، بخار حاصله به داغ كننده بخار برگشت داده مي شود.
انتخاب ديگ بخار لوله آبي (واتر تيوب)
طرحهاي مختلفي از اين ديگ و بويلر بخار براي صنايع ساخته شده مزاياي اين ديگ ، سرعت راه اندازي به علت نداشتن مخزنهاي بزرگ و ضخيم تحت فشار (كه مستلزم كنترل افزايش دما هستند) و امكان استفاده از آبهاي تغذيه با املاح محلول زياد است كه اين امر عمل تصفيه آب را آسان مي كند.