استفاده از کارت خطوط شهری در سانترال

کارت خطوط شهري
پاناسونيک در سيستم هاي سانترال خود با در نظر گرفتن کليه خطوط شهري و ويژگي هاي هر کدام کارت هايي را طراحي و توليد کرده است که براي شرکتهاي مخابراتي با شرايط گوناگون مناسب است. کارت خطوط شهري
E1، T1، PRI، E&M و آنالوگ کارت هايي هستند که توسط اين کمپاني براي مکان هاي مختلفي طراحي شده است که کارايي سانترال را افزايش مي دهد.

کارت خطوط شهري آنالوگ
پايه و اساس شرکت هاي مخابراتي خطوط آنالوگ است که در اکثر شرکت ها از اين خطوط استفاده مي شود. پاناسونيک با توليد کارت هاي خاصي تعريف خطوط شهري را براي سانترال امکان پذير مي کند. اين کارت ها متناسب با نوع و مدل سانترال در پورت هاي مختلفي طراحي شده است. در سانترال کم ظرفيت کارت هايي با قابليت 3 و 2 خط شهري در نظر گرفته شده است و در سانترال پر ظرفيت و سانترال تحت شبکه 4 و 8 و 16 پورتي تهيه شده است که کاربران مي توانند با استفاده از اين کارت ها ميزان خطوط شهري مورد نظر خود در سانترال تعريف کنند.

کارت خطوط شهري ديجيتال
در واقع منسجم 30 خط شهري است و به 30 کاربر اين اجازه را مي دهد که در يک لحظه با اين خط تماس برقرار کنند و اين خط پاسخ گوي آن ها باشد. اين خطوط براي پشتيباني شدن در سانترال نيازمند کارتي هستند که بتواند در دستگاه جاي بگيرد و به کاربران سانترال امکان استفاده از اين خط را بدهند.
سانترال پر ظرفيت ديجيتال و سانترال پر ظرفيت تحت شبکه اين ويژگي را فراهم مي کنند که خطوط شهري ديجيتال را پشتيباني کنند و به کاربران خود اين اجازه برنامه ريزي اين خطوط را به راحتي امکان پذير مي کنند. (نصب سانترال)

سرويس نمايش مشخصات فرد تماس گيرنده
در ابتداي استفاده از خطوط اين امکان فراهم نشده است که بتوان شماره شخص تماس گيرنده را در هنگام دريافت تماس مشاهده کرد. اين ضعفي بسيار بزرگ به حساب مي آمد و شرکت هاي پيشتاز در اين زمينه تلاش خود را براي رفع اين معضل افزايش دادند و توانستند با فعال سازي برنامه هايي خاص بر روي سيستم مخابراتي اين سرويس را پياده سازي کنند.
سرويس نمايش مشخصات فرد تماس گيرنده يا سرويس کالرآيدي باعث شده است شماره افراد در هنگام برقراري تماس مشخص شود و ابتدايي ترين ويژگي اين سرويس جلوگيري از ايجاد مزاحمت توسط شماره هاي ناشناس است.
پاناسونيک سانترال هاي خود را در حالت پيش فرض بر اين مبنا طراحي کرده است که خريدار نياز اين سرويس ندارد و در صورت نياز مي تواند کارت کالرآيدي را تهيه و بر روي کارت خطوط شهري خود نصب کند. اين کارت ها متناسب با ويژگي سخت افزاري هر کارت خط شهري طراحي شده است.