ازمون های تولید لوله پلی اتیلن

براي سنجش لوله هاي پلي اتيلن در ازمايشگاهها ، ازمايشهاي زياد و متنوعي وجود دارد که کيفيت لوله هاي پلي اتيلن را مورد بررسي قرار ميدهند، از جمله ي اين ازمايشات ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1. ازمون کشش
2. ازمون شاخص جريان مذاب
3. ازمون تععين درصد دوده
4. ازمون بررسي پراکنش دوده
5. ازمون پايداري حرارتي
6. کنترل ظاهري لوله
7. کنترل ابعادي
8. ازمون بازگشت حرارتي
9. ازمون هيدرواستاتيک و ترکيدگي
10. رشد سريع ترک
11. رشد اهسته ترک
12. تست لهيدگي روي لوله ها