آشنایی با لوازم و قطعات دوچرخه قسمت اول :

لوازم و قطعات دوچرخه
تنه ( Frame) : در اصل شاسي چرخ است که کليه لوازم به آن بسته شده و طراحي خاصي براي هر رشته داشته و انواع مختلف آلياژ دارد . که از قسمتهاي مختلفي تشکيل شده به شرح زير :
پيشاني (Head Tube )  لوله بالايي تنه (Top Tube) لوله زيرين تنه (Down Tube ) لوله نگهدارنده زين در تنه (Seat Tube )  قسمت زير زنجير در تنه    ( Chain Stay )
پيشاني ( Head Tube ) : قسمتي از تنه كه براي نگه داشتن دوشاخه چرخ جلو و کاسه دو شاخ تعبيه شده است.
تقويت ( Gusset ) : محل اتصال پيشاني با لوله زيرين دوچرخه به دليل اينکه ضربات بيشتري به آن نقطه وارد مي شود بايد تقويت گردد.
کاسه دو شاخ (headSet ): دوشاخ يا همان کمک جلو را به تنه متصل مي کند .
فرمان ( Handlebars):براي انتقال نيرو از چرخ جلو به دستها و از دستها به چرخ جلو بكار مي رود.که در دو نوع فرمان قوس دار(Riser Bar ) و فرمان صاف (Flat Bar) هستند .
شاخ گاوي ( Bar End ) : به دو سر فرمان بسته شده و براي داشتن وضعيت متفاوت در دوچرخه سواري و در رشته هاي سربالاي و مسافتهاي طولاني کاربرد داشته است.
كرپي فرمان( Stem ): نگهدارنده ميله فرمان و انتقال دهنده نيرو بين فرمان و دو شاخه كه مانند دو ضلع يك زاويه است ، در دوچرخه هاي كورسي اين زاويه حاده و در دوچرخه هاي كوهستان ،منفرجه است .
سيم ( Cable) : جهت انتقال نيرو در سيستم ترمز و تعويض دنده کاربرد دارد .
روکش سيم ( Brake Line ) : جهت محافظت از سيم در عدم برخورد با تنه يا ديگر جاهاي لازم بر روي تنه استفاده مي گردد.
كتي ترمز ( Brake Lever ): نيرو را از دستها به گيره ترمز انتقال مي دهد و محلش بر روي فرمان مي باشد.
سيستم دنده (Drivetrain ) :شامل سر دنده – شانژمان – طبق عوض کن – خودرو – طبق قامه – زنجير مي باشد .